Sou.Dict

Performing Tharpanam

Select Transliteration   
ஆடி3 அமாஸு பித்ரு தர்பண்
வேடு3ம் கஷ்டொ பி2ல்லி, ஒண்டெ கொ4டா3 பொள்கொ / சபொ3 ஹொல்லொ, உத்தர் (North) பொகட் ஸியெ ஸொகன் பெட்மாட் தைலி பி3ஸி, தீ3 அக்குரொ தொ3ர்பொ3 பாய்ஞ் கா2ல் தைலி தே3வுக் பாய்ஞ்பொட்3லி, தர்பணொ ஹர்ம்ப3ம் கெர்னொ.
ஆசமனம்
Acamanam 1
ஜைனொ (Right) ஹாது சூளும் தீர்து2 க2ல்லிகின்
ஓம் அச்யுதாய நம: மெனி மென்தி தீர்து2 பீலுனொ
ஓம் அநந்தாய நம: மெனி மென்தி தீர்து2 பீலுனொ
ஓம் கோ3விந்தா3ய நம: மெனி மென்தி தீர்து2 பீலுனொ
அங்க3வந்த3னம்
AV - Chin
கேஶவ - ஜைனொ (Right) ஹகுண்டொ ஹால் ஜைனொ க3வ்லாக் தெ4ர்னொ
நாராயண - ஜைனொ (Right) ஹகுண்டொ ஹால் தை3ரொ (Left) க3வ்லாக் தெ4ர்னொ
AV - Eye
மாத3வ - ஜைனொ முத்3தி3 அங்கி3லி ஹால் ஜைனொ தொ3ளாக் தெ4ர்னொ
கோ3விந்த3 - ஜைனொ முத்3தி3 அங்கி3லி ஹால் தை3ரொ தொ3ளாக் தெ4ர்னொ
AV - Nose
விஷ்ணு - ஜைனொ தர்ஜினி (Index Finger) ஹால் ஜைனொ நாகு3க் தெ4ர்னொ
மது4ஸூத3ன - ஜைனொ தர்ஜினி ஹால் தை3ரொ நாகு3க் தெ4ர்னொ
AV - Ear
த்ரிவிக்ரம - ஜைனொ கில்லங்கி3லி ஹால் ஜைனொ கானு கொனாக் தெ4ர்னொ
வாமன - ஜைனொ கில்லங்கி3லி ஹால் தை3ரொ கானு கொனாக் தெ4ர்னொ
AV - Shoulder
ஶ்ரீத4ர - ஜைனொ ம்ஹத்3தி3 அங்கி3லி ஹால் ஜைனொ கா2ந்து3க் (shoulder) தெ4ர்னொ
ஹ்ருஷீகேஶ - ஜைனொ ம்ஹத்3தி3 அங்கி3லி ஹால் தை3ரொ கா2ந்து3க் தெ4ர்னொ
AV - Head
பத்மநாப4 - அஸ்கி அங்கி3லின் ஹால் பொ4ம்பி3க் உன்சொ தெ4ர்னொ
தா3மோத4ர - அஸ்கி அங்கி3லின் ஹால் தொ3ஸ்காக் உன்சொ தெ4ர்னொ
பவித்ரம் (தொ3ர்பா3 முத்3தி3) க4ல்லத்தெ
பவித்ரம் பாப விமோசனம் ஆயுர் தை4ர்ய ப3லம் ஸௌக்யம் கர்மாரம்ப4 : கிரியாவஹம் - மெனி மென்தி ஜைனொ முத்3தி3 அங்கி3லிம் பவித்ரம் க4ல்லுனொ
க3ணபதி த்4யானம்
Ganapathi Dhyan
ஶுக்லாம்ப3ரத4ரம் விஷ்ணும் ஶஶிவர்ணம் சதுர்பு4ஜம் ப்ரஸன்னவத3னம் த்4யாயேத் ஸர்வவிக்4னோப ஶாந்தயே !! மெனி மென்தி, தீ3 கபா3ல்டு3ர் விநாய் குட்டு தைலுனொ
ப்ராணாயாமம்
Pranayama
முத்3தி3 அங்கி3லிம் பவித்ரம் ஸெராடி3, தீ தொ3ர்பா3 குட்கொ கொ3ளொ கெர்லி, ஹகுண்டொகின், முத்3தி3 அங்கி3லி ஹால் நாக் ஜ2ய்லி, பிராணாயாம் கெர்னொ
ஓம் பூ4: ஓம் பு4வ: ஓம் ஸ்வ: ஓம் மஹ: ஓம் ஜன: ஓம் தப: ஓகு3ம் ஸத்யம் ஓம் தத்ஸவிதுர்வரேண்யம் ப4ர்கோ3 தே3வஸ்ய தீ4மஹி தி4யோயோந ப்ரசோத3யாத் ! ஓமாபோ: ஜ்யோதிரஸ: அம்ருதம் ப்3ரஹ்மா பூ4ர்பு4வஸ்வரோம் !! மெனி மென்தி பஞ்சு அங்கி3ளின் ஹால் ஜைனொ (Right) கான் ஜை2லுனொ !!
தர்பண ஸங்கல்பம்
Full Sankalpam
தை3ரொ தளஹாது (Left Palm), ஜைனொ தளஹாத் (Right Palm) ஹால் ஜ2ய்லி, ஜைனொ ஊரு (Right Thigh) ஹொல்லொ தொ2வ்லி, க2ல்லா மொந்துர் மென்னொ.
மமோபாத்த, ஸமஸ்த து3ரிதக்ஷயத்3வாரா ஶ்ரீபரமேஶ்வர ப்ரீதி2யர்த2ம் (மெனி பி3கி3து3 கெரின் மென்னொ) / ஶ்ரீ ப4க3வதா3ஞா ஶ்ரீமன் நாராயண ப்ரீதி2யர்த2ம் (மெனி நாமு கெரின் மென்னொ) ததே3வ லக்3னம் ஸுதி3னம் ததே3வ தாராப3லம் சந்த்3ரப3லம் ததே3வ | வித்3யாப3லம் தை3வப3லம் ததே3வ லக்ஷ்மீபதே தே அங்க்4ரியுக3ம் ஸ்மராமி | அபவித்ர: பவித்ரோவா, ஸர்வாவஸ்தாங் க3தோ3பி3வா யஸ்மரேத் புண்ட3ரீகாக்ஷம் ஸபா3ஹ்ய ஆப்4யந்தர: சுசி: மானஸம், வாசிகம், பாபம் கர்மணா ஸமுபார்ஜிதம் ஶ்ரீராம ஸ்மரணேநைவ வ்யபோஹதி நஸம்ஸய: ஶ்ரீ ராம, ராம, ராம | திதி2ர் விஷ்ணு: ததாவார: நக்ஷத்ரம் விஷ்ணுரேவச | யோக3ஸ்ச கரணஞ்சைவ ஸர்வம் விஷ்ணுமயம் ஜகது | ஶ்ரீ கோ3விந்த3 கோ3விந்த3 கோ3விந்த3 அஸ்யஶ்ரீ ப4க3வத: மஹாபுருஷஸ்ய, விஷ்ணோராஞயா, ப்ரவர்த்தமானஸ்ய, ஆத்3ய ப்3ரஹ்மண: த்3விதீயபரார்த்தே ஶ்ரீ ஶ்வேத வராஹ கல்பே, வைவஸ்வத மன்வந்த்ரே, அஷ்டாவிம்ஶதிதமே கலியுகே3 ப்ரத2மே பாதே3, ஜம்பூ3த்4வீபே, பா4ரத வர்ஷே ††, ப4ரத க2ண்டே3, ஸஹாப்தே, மேரோ: த3க்ஷிணபார்ஷ்வே, அஸ்மின் வர்த்தமானே வ்யாவஹாரிகே. பிரப4வாதிநாம ஷஷ்ட்2யா ஸம்வத்ஸரணாம் மத்3யே ஷோபக்ருது நாம ஸம்வத்ஸரே த3க்ஷிணாயனே க்3ரீஷ்ம ர்ருதௌ கடக மாஸே கிருஷ்ண பக்ஷே அமாவாஸ்ய புண்ய திதௌ2 வாஸர: ஸௌம்ய வாஸரயுக்தா3யாம் ஆஸ்லேஷா நக்ஷத்ரயுக்தா3யாம், ஸ்ரீ விஷ்ணு யோக3 ஸ்ரீ விஷ்ணு கரண, ஶுப4 யோக3 ஶுப4 கரணயுக்தாயாம் ஏவங்கு3ண விஸேஷண விஸிஷ்டாயாம், அஸ்யாம் வர்த்தமானஸ்யாம், அமாவாஸ்ய புண்யகாலே பிதுர் தர்ப்பணம் கரிஷ்யே |
†† பா4ரத வர்ஷே - India
ஹிரண்யக வர்ஷே - North America
குரு வர்ஷே - North America
ஹரி வர்ஷே - Europe
கிம்புருஷ வர்ஷே - Asia
ப4த்3ராஶ்வ வர்ஷே - Australia
கேதுமாலா வர்ஷே - Africa

யஞோபவீத தா4ரணம் (ஜெஞ்ஜம் க4ல்லத்தெ)
தர்பண் தே3த்தக் ஜெஞ்ஜம் க4ல்லி ர்ஹனொ.
ஜெஞ்ஜம் க4ல்லி ஸேத்தெனு நேரொ க2ல்லொ தீ3ரியொ ப்ராச்சினவீதமுக் ஜேடு3வாய்
ஜெஞ்ஜம் க4ல்னாத்தெனு அத்தொ அவன்ஜாரியொ மொந்துர் மென்தி ஜென்ஜம் க4ல்லி தர்பண் தெ3னொ
ஆசமனம்
Acamanam 1
அங்கி3ளிம் ஸேத்தெ பவித்ரம் ஹெடி3 கானும் தொ2வ்லி, தீர்து2 ஹாதும் க2ல்லி ஆசமனம் கெர்னொ
ஓம் அச்யுதாய நம:, ஓம் அச்யுதாய நம:, ஓம் கோ3விந்தா3ய நம:-
அங்க3வந்த3னம்
ஆசமனம் முஸட்டி அங்க3வந்த3னம் கெர்னொ.
கேஶவ, நாராயண - ஹகுண்டொ ஹால் ஜைனொ, தை3ரொ க3வ்லாக் தெ4ர்னொ
மாத3வ, கோ3விந்த3 - முத்3தி3 அங்கி3லி ஹால் ஜைனொ, தை3ரொ தொ3ளாக் தெ4ர்னொ
விஷ்ணு, மது4ஸூத3ன - தர்ஜினி ஹால் ஜைனொ, தை3ரொ நாகு3க் தெ4ர்னொ
த்ரிவிக்ரம, வாமன - கில்லங்கி3லி ஹால் ஜைனொ, தை3ரொ கானு கொனாக் தெ4ர்னொ
ஶ்ரீத4ர, ஹ்ருஷீகேஶ - ம்ஹத்3தி3 அங்கி3லி ஹால் ஜைனொ, தை3ரொ கா2ந்து3க் தெ4ர்னொ
பத்மநாப4, தா3மோத4ர - அஸ்கி அங்கி3லின் ஹால் பொ4ம்பி3க், தொ3ஸ்காக் உன்சொ தெ4ர்னொ
ஸங்கல்பம்
Sankalpam
ஶ்ரௌத ஸ்மார்த2 விஹித நித்யகர்ம அனுஷ்டா2ன யோக்3யதா3 ஸித்3தி4யர்தம் ப்3ரஹ்ம தேஜ: அபி4விருத்3தி4யர்தம் யஞோபவீத தா4ரணம் கரிஷ்யே ! - மெனி ஸங்கல்பம் கெர்த்தி,
யஞோபவீத தா4ரணே மந்த்ரஸ்ய,
ப்3ரஹ்ம ர்ருஷி:
மெனி தொ3ஸ்காக் தெ4ர்னொ
த்ருஷ்டுப் சந்த3: மெனி நாகு3 கொனாக் தெ4ர்னொ
பரமாத்மா தே3வதா3 மெனி ஹேமுக் தெ4ர்னொ.
Yagno Pavitham
நூதன யஞோபவீத தா4ரணம் (நொவ்வொ ஜெஞ்ஜம் க4ல்லத்தெ)
ஜெஞ்ஜம் தீ2ன் தாக் (3 Strand) ஸெரொ ர்ஹாய். ப்3ரஹ்மசாரின் ஒண்டெ ஜெஞ்ஜம்கின், ஸம்ஸாரின் தீ3 ஜெஞ்ஜம் க4ல்லுனொ.
ஜெஞ்ஜெம் ஹாதும் க2ல்லி, கா3ட் ஹகுண்டாக் ஸாத்திஸொ தொ2வ்லி, ஜைனொ தளஹாத் உன்சொ ஸாத்திஸொ உன்சொகின், தை3ரொ தளஹாத் கா2ல் ஸாத்திஸொ, பஞ்சபாத்ரம் ஹொல்லொ தொ2வ்லி
Yagno Paveetha Dharanam
யஞோபவீத தா4ரணே விநியோக3:
யஞோபவீதம் பரமம் பவித்ரம் ப்ரஜாபதே யத்ஸஹஜம் புரஸ்தாத் ஆயுஷ்யம் அக்3ரியம் ப்ரதிமுஞ்சஶுப்4ரம் யஞோபவீதம் ப3லமஸ்து தேஜ:
- மெனி மென்தி ஜெஞ்ஜம் க4ல்லுனொ.
பவித்ரம் அங்கி3ளிம் க4ல்லுனொ
ப்ராச்சினவீதம்
ஜெஞ்ஜெம் ஹுர்படொ3 க4ல்லுனொ. தர்பணொ தே3த்தெ வேள் ஜெஞ்ஜமு கா3ட், ஜைனொ ஹாது (Right hand) ஹகுண்டொ & தர்ஜினிக் (Index Finger) ம்ஹத்3தி தொ2வ்லி, ஜைனொ ஹாதும் தீள் க2ல்லி, தர்ஜினிகின் ஹகுண்டா வாட் தர்பயாமி மெனெத்தெ வேள், தீளுபனி ஸொட்3னொ.
தர்பணொ மொந்துர் - உதா3ஹரண்
Tharpanam
அஸ்மது கோ3த்ரஸ்ய மௌஞ்ஜாயன கோ3த்ரஸ்ய பிதுஹு முத்துராமய்யங்கார் ஶர்மணா: வஸுரூபம் ப4வதாக்யம் ஸ்வதா4ம் தர்பயாமி | ஸ்வதா4ம் தர்பயாமி | ஸ்வதா4ம் தர்பயாமி |
இஸனி, ஒண்டொண்டொ பித்ருனுக் தீ2ன் தீ2ன் வால் தர்பணு மொந்துர் மெனி தீளு பனி ஸொட்3னொ (Repeat 3 times per Pitru).
* * * * * *
பித்ரு வர்க3ம்

போ3

அஸ்மது கோ3த்ரஸ்ய துரெ கோ3த்ரு நாவ் கோ3த்ரஸ்ய பிதுஹு துரெ பா3 நாவ் ஶர்மணா: வஸுரூபம் ப4வதாக்யம் ஸ்வதா4ம் தர்பயாமி | ஸ்வதா4ம் தர்பயாமி | ஸ்வதா4ம் தர்பயாமி | ... (1)
அஸ்மது கோ3த்ரஸ்ய துரெ கோ3த்ரு நாவ் கோ3த்ரஸ்ய பிதுஹு துரெ பா3 நாவ் ஶர்மணா: வஸுரூபம் ப4வதாக்யம் ஸ்வதா4ம் தர்பயாமி | ஸ்வதா4ம் தர்பயாமி | ஸ்வதா4ம் தர்பயாமி | ... (2)
அஸ்மது கோ3த்ரஸ்ய துரெ கோ3த்ரு நாவ் கோ3த்ரஸ்ய பிதுஹு துரெ பா3 நாவ் ஶர்மணா: வஸுரூபம் ப4வதாக்யம் ஸ்வதா4ம் தர்பயாமி | ஸ்வதா4ம் தர்பயாமி | ஸ்வதா4ம் தர்பயாமி | ... (3)
Tharpanam
அம்பொ3 ந்ஹீஜியெத்
அஸ்மது கோ3த்ரஸ்ய துரெ கோ3த்ரு நாவ் கோ3த்ரஸ்ய மாதுஹு துரெ அம்பா3 நாவ் நாம்நியாஹா: வஸுரூபம் ப4வதாக்யம் ஸ்வதா4ம் தர்பயாமி | ஸ்வதா4ம் தர்பயாமி | ஸ்வதா4ம் தர்பயாமி | (Repeat 3 times per Pitru).
தொ3ய்ரபோ3 (பா3க் போ3)
அஸ்மது கோ3த்ரஸ்ய துரெ கோ3த்ரு நாவ் கோ3த்ரஸ்ய பிதாமஹாநாம துரெ தொ3ய்ரபா3 நாவ் ஶர்மணா: ருத்3ரரூபம் ப4வதாக்யம் ஸ்வதா4ம் தர்பயாமி | ஸ்வதா4ம் தர்பயாமி | ஸ்வதா4ம் தர்பயாமி | (Repeat 3 times per Pitru).
தொ3ய்ரம்பொ3 (பா3க் அம்பொ3)
அஸ்மது கோ3த்ரஸ்ய துரெ கோ3த்ரு நாவ் கோ3த்ரஸ்ய பிதாமஹி துரெ தொ3ய்ரம்பா3 நாவ் நாம்நியாஹா: ருத்3ரரூபம் ப4வதாக்யம் ஸ்வதா4ம் தர்பயாமி | ஸ்வதா4ம் தர்பயாமி | ஸ்வதா4ம் தர்பயாமி | (Repeat 3 times per Pitru).
தொ3ய்ரபா3க் போ3 (பா3க் தொ3ய்ரபோ3)
அஸ்மது கோ3த்ரஸ்ய துரெ கோ3த்ரு நாவ் கோ3த்ரஸ்ய ப்ரபிதாமஹாநாம துரெ தொ3ய்ரபா3க் பா3 நாவ் ஶர்மணா: ஆதி3த்யஸ்வரூபம் ப4வதாக்யம் ஸ்வதா4ம் தர்பயாமி | ஸ்வதா4ம் தர்பயாமி | ஸ்வதா4ம் தர்பயாமி | (Repeat 3 times per Pitru).
தொ3ய்ரபா3க் அம்பொ3(பா3க் தொ3ய்ரம்பொ3)
அஸ்மது கோ3த்ரஸ்ய துரெ கோ3த்ரு நாவ் கோ3த்ரஸ்ய ப்ரபிதாமஹி துரெ தொ3ய்ரபா3க் அம்பா3 நாவ் நாம்நியாஹா: ஆதி3த்யஸ்வரூபம் ப4வதாக்யம் ஸ்வதா4ம் தர்பயாமி | ஸ்வதா4ம் தர்பயாமி | ஸ்வதா4ம் தர்பயாமி | (Repeat 3 times per Pitru).
மாத்ரு வர்க3ம்

ஐங்கெ3ர் போ3
அஸ்மது கோ3த்ரஸ்ய துரெ ஐங்கெ3ர் கோ3த்ரு நாவ் கோ3த்ரஸ்ய மாதாமஹாநாம துரெ ஐங்கெ3ர்பா3 நாவ் ஶர்மணா: (அம்பொ3 ர்ஹியெத்) வஸுரூபம் / (அம்பொ3 ந்ஹீஜியெத்) ருத்3ரரூபம் ப4வதாக்யம் ஸ்வதா4ம் தர்பயாமி | ஸ்வதா4ம் தர்பயாமி | ஸ்வதா4ம் தர்பயாமி | (Repeat 3 times per Pitru).
ஐங்கெ3ரம்பொ3
அஸ்மது கோ3த்ரஸ்ய துரெ ஐங்கெ3ர் கோ3த்ரு நாவ் கோ3த்ரஸ்ய மாதாமஹிம் துரெ ஐங்கெ3ரம்பா3 நாவ் நாம்நியாஹா: (அம்பொ3 ர்ஹியெத்) வஸுரூபம் / (அம்பொ3 ந்ஹீஜியெத்) ருத்3ரரூபம் ப4வதாக்யம் ஸ்வதா4ம் தர்பயாமி | ஸ்வதா4ம் தர்பயாமி | ஸ்வதா4ம் தர்பயாமி | (Repeat 3 times per Pitru).
அம்பா3க் தொ3ய்ரபோ3
அஸ்மது கோ3த்ரஸ்ய துரெ ஐங்கெ3ர் கோ3த்ரு நாவ் கோ3த்ரஸ்ய மாதுபிதாமஹாநாம துரெ அம்பா3க் தொ3ய்ரபா3 நாவ் ஶர்மணா: (அம்பொ3 ர்ஹியெத்) ருத்3ரரூபம் / (அம்பொ3 ந்ஹீஜியெத்) ஆதி3த்யஸ்வரூபம் ப4வதாக்யம் ஸ்வதா4ம் தர்பயாமி | ஸ்வதா4ம் தர்பயாமி | ஸ்வதா4ம் தர்பயாமி | (Repeat 3 times per Pitru).
அம்பா3க் தொ3ய்ரம்பொ3
அஸ்மது கோ3த்ரஸ்ய துரெ ஐங்கெ3ர் கோ3த்ரு நாவ் கோ3த்ரஸ்ய மாதுபிதாமஹிம் துரெ அம்பா3க் தொ3ய்ரம்பா3 நாவ் நாம்நியாஹா: (அம்பொ3 ர்ஹியெத்) ருத்3ரரூபம் / (அம்பொ3 ந்ஹீஜியெத்) ஆதி3த்யஸ்வரூபம் ப4வதாக்யம் ஸ்வதா4ம் தர்பயாமி | ஸ்வதா4ம் தர்பயாமி | ஸ்வதா4ம் தர்பயாமி | (Repeat 3 times per Pitru).
அம்பா3க் தொ3ய்ரபா3க் போ3
அஸ்மது கோ3த்ரஸ்ய துரெ ஐங்கெ3ர் கோ3த்ரு நாவ் கோ3த்ரஸ்ய மாது ப்ரபிதாமஹாநாம துரெ அம்பா3க் தொ3ய்ராபா3க் பா3 நாவ் ஶர்மணா: (அம்பொ3 ர்ஹியெத்) ஆதி3த்யஸ்வரூபம் ப4வதாக்யம் ஸ்வதா4ம் தர்பயாமி | ஸ்வதா4ம் தர்பயாமி | ஸ்வதா4ம் தர்பயாமி | (Repeat 3 times per Pitru).
அம்பா3க் தொ3ய்ரபா3க் அம்பொ3
அஸ்மது கோ3த்ரஸ்ய துரெ ஐங்கெ3ர் கோ3த்ரு நாவ் கோ3த்ரஸ்ய மாது ப்ரபிதாமஹிம் துரெ அம்பா3க் தொ3ய்ரபா3க் அம்பா3 நாவ் நாம்நியாஹா: (அம்பொ3 ர்ஹியெத்) ஆதி3த்யஸ்வரூபம் ப4வதாக்யம் ஸ்வதா4ம் தர்பயாமி | ஸ்வதா4ம் தர்பயாமி | ஸ்வதா4ம் தர்பயாமி | (Repeat 3 times per Pitru).
தி3யதி3ன்

ம்ஹொட்டொபோ3
அஸ்மது கோ3த்ரஸ்ய துரெ கோ3த்ரு நாவ் கோ3த்ரஸ்ய ஜேஷ்ட பிதுஹு துரெ ம்ஹொட்டொபா3 நாவ் ஶர்மணா: வஸுரூபம் ப4வதாக்யம் ஸ்வதா4ம் தர்பயாமி | ஸ்வதா4ம் தர்பயாமி | ஸ்வதா4ம் தர்பயாமி | (Repeat 3 times per Pitru).
ம்ஹொட்டொம்பொ3
அஸ்மது கோ3த்ரஸ்ய துரெ கோ3த்ரு நாவ் கோ3த்ரஸ்ய ஜேஷ்ட மாதுஹு துரெ ம்ஹொட்டொம்பா3 நாவ் நாம்நியாஹா: வஸுரூபம் ப4வதாக்யம் ஸ்வதா4ம் தர்பயாமி | ஸ்வதா4ம் தர்பயாமி | ஸ்வதா4ம் தர்பயாமி | (Repeat 3 times per Pitru).
ந்ஹன்னபோ3
அஸ்மது கோ3த்ரஸ்ய துரெ கோ3த்ரு நாவ் கோ3த்ரஸ்ய கனிஷ்ட பிதுஹு துரெ ந்ஹன்னபா3 நாவ் ஶர்மணா: வஸுரூபம் ப4வதாக்யம் ஸ்வதா4ம் தர்பயாமி | ஸ்வதா4ம் தர்பயாமி | ஸ்வதா4ம் தர்பயாமி | (Repeat 3 times per Pitru).
ந்ஹன்னம்பொ3
அஸ்மது கோ3த்ரஸ்ய துரெ கோ3த்ரு நாவ் கோ3த்ரஸ்ய கனிஷ்ட மாதுஹு துரெ ந்ஹன்னம்பா3 நாவ் நாம்நியாஹா: வஸுரூபம் ப4வதாக்யம் ஸ்வதா4ம் தர்பயாமி | ஸ்வதா4ம் தர்பயாமி | ஸ்வதா4ம் தர்பயாமி | (Repeat 3 times per Pitru).
த3தொ3
அஸ்மது கோ3த்ரஸ்ய துரெ கோ3த்ரு நாவ் கோ3த்ரஸ்ய ஜேஷ்ட ப்4ரா3துஹு துரெ த3தா3 நாவ் ஶர்மணா: வஸுரூபம் ப4வதாக்யம் ஸ்வதா4ம் தர்பயாமி | ஸ்வதா4ம் தர்பயாமி | ஸ்வதா4ம் தர்பயாமி | (Repeat 3 times per Pitru).
பெ3ய்
அஸ்மது கோ3த்ரஸ்ய துரெ கோ3த்ரு நாவ் கோ3த்ரஸ்ய ஜேஷ்ட பெ3ய்னாக்ஞ துரெ பெ3ய் நாவ் நாம்நியாஹா: வஸுரூபம் ப4வதாக்யம் ஸ்வதா4ம் தர்பயாமி | ஸ்வதா4ம் தர்பயாமி | ஸ்வதா4ம் தர்பயாமி | (Repeat 3 times per Pitru).
ப4ய்
அஸ்மது கோ3த்ரஸ்ய துரெ கோ3த்ரு நாவ் கோ3த்ரஸ்ய கனிஷ்ட ப்4ரா3துஹு துரெ ப4ய் நாவ் ஶர்மணா: வஸுரூபம் ப4வதாக்யம் ஸ்வதா4ம் தர்பயாமி | ஸ்வதா4ம் தர்பயாமி | ஸ்வதா4ம் தர்பயாமி | (Repeat 3 times per Pitru).
பெ4ய்ன்
அஸ்மது கோ3த்ரஸ்ய துரெ கோ3த்ரு நாவ் கோ3த்ரஸ்ய கனிஷ்ட பெ3ய்னாக்ஞ துரெ பெ4ய்னு நாவ் நாம்நியாஹா: வஸுரூபம் ப4வதாக்யம் ஸ்வதா4ம் தர்பயாமி | ஸ்வதா4ம் தர்பயாமி | ஸ்வதா4ம் தர்பயாமி | (Repeat 3 times per Pitru).
ம்ஹொடொ3 பு2ய்ஞ் (அத்தை பெ3ய்)
அஸ்மது கோ3த்ரஸ்ய துரெ ம்ஹொடொ3 பு2ய்ஞ் கோ3த்ரு நாவ் கோ3த்ரஸ்ய பிதுர் ஜேஷ்ட பெய்னாக்ஞ துரெ ம்ஹொடொ3 பு2ய்ஞ் நாவ் நாம்நியாஹா: வஸுரூபம் ப4வதாக்யம் ஸ்வதா4ம் தர்பயாமி | ஸ்வதா4ம் தர்பயாமி | ஸ்வதா4ம் தர்பயாமி | (Repeat 3 times per Pitru).
ந்ஹன்னொ பு2ய்ஞ்
அஸ்மது கோ3த்ரஸ்ய துரெ ந்ஹன்ன பு2ய்ஞ் கோ3த்ரு நாவ் கோ3த்ரஸ்ய பிதுர் கனிஷ்ட பெய்னாக்ஞ துரெ ந்ஹன்ன பு2ய்ஞ் நாவ் நாம்நியாஹா: வஸுரூபம் ப4வதாக்யம் ஸ்வதா4ம் தர்பயாமி | ஸ்வதா4ம் தர்பயாமி | ஸ்வதா4ம் தர்பயாமி | (Repeat 3 times per Pitru).
ஸொஸுரொ
அஸ்மது கோ3த்ரஸ்ய துரெ ஸொஸுரானு கோ3த்ரு நாவ் கோ3த்ரஸ்ய ஸொஸுரம் துரெ ஸொஸுரா நாவ் ஶர்மணா: வஸுரூபம் ப4வதாக்யம் ஸ்வதா4ம் தர்பயாமி | ஸ்வதா4ம் தர்பயாமி | ஸ்வதா4ம் தர்பயாமி | (Repeat 3 times per Pitru).
ஸஸு
அஸ்மது கோ3த்ரஸ்ய துரெ ஸொஸுரானு கோ3த்ரு நாவ் கோ3த்ரஸ்ய ஸொஸ்ரிம் துரெ ஸஸு நாவ் நாம்நியாஹா: வஸுரூபம் ப4வதாக்யம் ஸ்வதா4ம் தர்பயாமி | ஸ்வதா4ம் தர்பயாமி | ஸ்வதா4ம் தர்பயாமி | (Repeat 3 times per Pitru).
* * * * * *
அத்தொ மெனன் ஜாரியொ மொந்துரும் தர்பயாமி மெனி மெனத்தவேள் தீளு பனி ஸொட்3னொ
பூ4: தர்பயாமி | பு4வ: தர்பயாமி | ஸ்வ தர்பயாமி | ஓம் பூ4ர்: பு4வ ஸுவ தர்பயாமி ||
அத்தொ த்ருப்தியத மெனி மெனத்தவேள் பனி ஸொட்3லேத் ஹாத் ஹுர்படொ3 சுட்டு பி2ர்னொ
ஊர்ஜம் வஹந்தி: அம்ருதம் க்4ருதம் பய: கீலாலம் பரிஸ்ருதம் ஸ்வதா4ஸ்த தர்பயதமே பித்ருன் த்ருப்தியத | த்ருப்தியத | த்ருப்தியத |
ஜெஞ்ஜம் கெ3லாம் மாலொ ஸொகன் க4ல்லி, ஜெஞ்ஜமு கா3டுக் தெ4ர்லிகின்
ஏகேஜ அஸ்மது குலம் வ்ருத்3தி4 கரோ ப4வ:
- மெனி மென்தி, கா3டு ஹொல்லொ ரொவ்வொ தீர்து2 (பனி) ஸொடி3,
கிருஷ்ண, கிருஷ்ண, கிருஷ்ண
- மெனி தீ2ன் வால் மென்தி ஜெஞ்ஜமு கா3ட் தொ3ளாக் ஒத்துளுனொ
உபவீதம் (ஜெஞ்ஜம் நித்தொ க4ல்லத்தெ)
உபவீதம் பி4ன்னதந்தும் ஜீர்ணம் கஶ்மல தூ3ஷிதம் ! விஸ்ருஜாமி ஜலே ப்3ரஹ்மவர்ச்சோ தீ4ர்கா3யுரஸ்துமே || - மெனி மென்தி, ஜென்ஜம் நித்தொ க4ல்லுனொ.

அத்தொ ஹுடி3 ஹிப்3பி3ரி ஹாத் பாய்ஞ்பொட்லி,
நமோ ப்3ரம்மண்ய தே3வாய, கோ ப்3ராம்மண ஹிதாயிஸய, ஜக3திதாய, கிருஷ்ணாய, அச்யுதாய, கோ3விந்தா3ய நமோ நம: - மெனி மென்லேத் தீன் வால் நித்தொ (Clockwise) சுட்டு பி2ர்னொ.
ஹாத் பாய்ஞ்பொட்லியெவொன்னு
ஸ்வஸ்திஹி ஶ்ரத்3தா4ம் பே3தாம் ய ஸ ஹ ப்ரக்3யாம், பு3த்3தி4ம், ஸ்ரீயம், ப3லம், ஆயூஷூ: ஆரோக்3யம் தே3ஹிமே |
மமா அஸ்மாகம் ஸஹ குடும்பா3னாம் க்ஷேமஸ்த தை4ர்ய, வீர்ய, விஜய, ஆயுஷ்ஹூ ஆரோக்3ய ஐஶ்வர்யானாம், அபி4வ்ருத்3தி4ம் த4ர்ம அர்த2: காம மோக்ஷ சதுர்வித ஃபல, புருஷார்த2, ஸித்3தி4யர்தம் ஸ்ரீமன் நாராயணே நமோ நம:
- மெனி மென்னொ
அபி4வாத3னம்
Abivadanam
தீ3 கான் ஜை2லி, பாட் ஒங்கி3லி
யஜுர்வேத3 ஶாக2த்4யாயே ஆபஸ்தம்ப3 ஸூத்ர துரெ கோ3த்ரு நாவ் கோ3த்ரஸ்ய துரெ நக்ஷத்ரு நாவ் நக்ஷத்ரே துரெ ராஸி ராஸௌ ஜாதகஸ்ய துரெ நாவ் ஶர்மணா: அஹோபோ3 அபி4வாத3யெ | - மெனி மென்தி, க2ல்லொ பூ4ய்ஞ் தெ4ரி பாய்ஞ்பொட்னொ.

பள்சாது, நேரொ ஹிப்3பி3லி ஹாதும் ரொவ்வொ தீர்து2 க2ல்லி
காயேன வாசா, மனஸேந்த்3ரியைர்வா, பு3த்3த்4யாத் மனாவா, ப்ரக்ருதே ஸ்வபா4வாத் | கரோமி யத்3யத் ஸகலம் பரஸ்மை ஸ்ரீமன் நாராயணயேதி ஸமர்பயாமி | - மெனி மென்தி, தீர்து2 ஸொட்3டி3, அங்கிளிம் ஸேத்தெ பவித்ரம் ஹெடி3 கொ2வ்டி3ம் தய்து3னொ

எகொ3 ஸெராடி3 தர்பணொ முஜ்ஜொ. கொ2வ்டி3ம் ஸேத்தெ தீளு பனி, ஜாடு3 கா2ல்தி, ந்ஹீஜியெத் கொன்னி தெங்கொ3 பாய்ஞ்ம் லகு3னாத்திஸொ கோட் தி ஒண்டெ ஓர்த்தொ ஸொட்3னொ. தெந்து3ஸ் தி3ன்னாம் க2வ்னமு கந்தொ3 கின் லொஸன் செர்ச்ச ஹோனா. முஸெத், கெளொ ஒண்டெ க2ய்தி3 ர்ஹவாய்.
* * * அமாஸு தர்பணொ ஸம்பூர்ணம் * * *