Sou.Dict

100 Titbits about Sourashtrians

Select Transliteration   
ஸோம்நாத்2 தொகன் தெ3க்ஷிண் பா4ரத் லெந்து - சரித்ரு தா4னுக்
 1. ஸௌராஷ்ட்ர ராஜ்யம் மெனரியொ, சீன யாத்ரி யுவான் சுவாங்க்3 ஸௌக்3ஞ (Note) தா4னுக், கீஷ்டு உஜெ கா3ம் மதுரா தொகன் ஹிமாலயா லெந்து ஹொதெ3 ஒண்டெ ம்ஹொட்டொ ராஜ்யம்
 2. அமி (ஸௌராஷ்ட்ரர்னு) பன்ச்வொ ஸொக்வன் ஒர்ஸும் (5th Century) மந்த்3ஸௌர் மெனெத்தெ கா3மு, த3ஸபுரா மெனெத்தெ தா2மு பஸுடு3 காமுன் கெர்லி, த4வ்ரொ தா3ஸ் ப4ந்தி3லி ஸுக2ம்கன் ஜிவ்லேத் ஹொதி3ராஸ்
 3. CE 473 மந்த்3ஸௌர் டங்கினிம் (கல்வெட்டு, Inscription) ர்ஹீ, ப3ந்து3வர்மன் மெனரியொ ரஜொ அவ்ங்கொ3 த3த்தவாயக் (பஸுட் வினெத்தெனுன்) மெனி நாவ் தீ3 ஹொதி3ராஸ் மெனி களாரஸ். அமி மந்த்3ஸௌரும் ப4ந்தி ஹொதெ3 ஸுரிது த4வ்ரொ பு2ட்டெ ஹால், தெல்லெ த4வ்ராக் ப3ந்து3வர்மன் ரஜொ புனருத்தானம் கெரி தீ3ராஸ் மெனி களாரஸ். மந்த்3ஸௌர் மெனரியொ கா3ம் அத்தொ மத்4ய ப்ரதே3ஶும் மால்வா மெனெத்தெ கா3மும் ஸேத்தெ
 4. கௌஸா (பஸுடு3) காமும் அவ்ரெ கலா (Skill) ஸியெ ஸோம்நாத்2 ரஜொ, ஸோம்நாத்2 த4வ்ராக்கின், ரவுலுக் (அரண்மனை, Palace) பஜெ ஹொயெ பஸுடு3 பொ3ட்டான் வினி தே3த்தொக் அவ்ங்கொ3 ஸோம்நாத்2தும் பொ3ல்லி ஜீ தொ2வ்லி ஹொதி3ராஸ்
 5. CE 1024 ஆம் ஒர்ஸு க3ஜினி மாமூத்3 மெனெத்தெனொ ஸோம்நாதுக் பளொ (படை3) க2ள்ளி அவி, ஸஸர்னு கொத்3தி3 மென்க்யானுக் மொரட்டி, ஸொம்மு ஸொமந்து3ன் ரூட் ஹள்ளி ஜியெவேள் ர்ஹீ அவ்ரெ ஜித்ரவும் கெஷ்டம் ஹர்ம்ப3ம் ஹொய்ரெஸ்
 6. பி4ல்லம்மா மெனெத்தெ யாத3வ குல ரஜொ தே3வகி3ரிம் ராஜதா4னி (Capital) ப4ந்தி3லி (CE 1175-91) ராஜ்ஜலத்த வேள், அவ்ங்கொ தே3வகி3ரிம் ரெத்து வீது3ம் கே4ர் தா3ர் மெனி தீ3 ஹொதி3ராஸ்
 7. CE 1024 தொகன் CE 1299 லெந்து, க3ஜினி மாமூத்3, கோ3ரி முஹம்மத்3, பள்சொ அலாவுதி3ன் க2ல்ஜி மெனி ஜு2கு3 தெனு பி2ரி, பி2ரி ஸோம்நாத்2, தே3வகி3ரி ஹோர் பளொ க2ள்ளி அவெஹால், அமி தெங்கொ3 ஜொவள் ரமாரமி (Approximately) தீ3 ஸோவு ஒர்ஸுன் (200 years) ஹொல்லொ தங்க3ந் ஶெக்குனா கெஷ்டம் பொட்3ராஸ்
 8. CE 1308 ஆம் ஒர்ஸு, மாலிக் கபு2ர் தே3வகி3ரி ஹோர் பளொ க2ள்ளி அவெ ப2ராது, அமி வேன் பா3தொ3 பொந்தி3ராஸ்
 9. தெங்கொ3ஜொவள் ர்ஹீ தொவுஞ்சத்தக், CE 1312 ஆம் ஒர்ஸு அமி ஒண்டெ மஹா ஜெதொ3கன் (ஒட்டுமொத்தமாக, en masse) விஜயநக3ரம் மெனெத்தெ கா3முக் தே3ஶாந்தர் (புலம் பெயர்த3ல், Migration) ஜீராஸ்
 10. விஜயநக3ரமு ரஜொ அவுங்கொ ஹோந்தயொ ஸம்ரக்ஷணொ கெரி தீ3ராஸ். CE 1312 ஆம் ஒர்ஸு அமி விஜயநக3ருக் தே3ஶாந்தர் அவெத்தெகொ3 ஸௌராஷ்ட்ர விஜயாப்தம் மெனி நாவ் தீ3ராஸ்
 11. CE 2021 ஆம் ஒர்ஸு தா4னுக், ஸௌராஷ்ட்ர விஜயாப்தம் சலிகின் 710 ஒர்ஸு ஹோரஸ். எல்லெ ஸௌராஷ்ட்ர விஜயாப்தம் மெனரியொ ஹிந்தொ3 லெந்து அவ்ரெ ஹொராடு3 பத்திரிக்காம் தக3ராஸ்
 12. ஸேவப்ப நாயக் (CE 1532-1560) மெனெத்தெ ரஜொஜொவள் காம் கெர்லேத் ஹொதெ3 கோ3விந்த3 தீ3க்ஷிதர் மெனெத்தெ அமாத்யொ (மந்தி3ரி, Minister) அவ்ரெ மென்க்யான் ரொவ்வொ தெங்கொ3 விஜயநக3ரம் ர்ஹீ தஞ்சாவூருக் பொ3ல்லி அவ்ராஸ்
 13. CE 1565 ஆம் ஒர்ஸு விஜயநக3ரம் கா2ல் பொடெ3 ப2ராது, அமி தேட் ர்ஹீ நிகி3ளி கர்நாடகா, ஆந்த்3ரா, தமிழ்நாடு3 மெனி தெ3க்ஷிண் பொகட் அவ்ராஸ்
 14. திருமலை நாயக்கர் (CE 1623-1659) மெனெத்தெ ரஜொ, அவ்ங்கொ மது3ரைம் மஹால் ஸெர்மாடி3 ர்ஹாத்தக் தா2ம் தீ3ராஸ்
 15. ராமநாதபுரமு ராஜ்ஜல்லே ஹொதெ3 ஸேதுபதி ரஜான், அவ்ரெ பஸுடு3 காம் ஒப்பயி அவ்ங்கொ மூலக்கொத்தளம் மெனெத்தெ கா3மு தா2ம் தீ3ராஸ். திஸனிஸ் அமி மதுரைம் ர்ஹீ பரமக்குடிம் வஸன் கெரன் நிகி3ள்ராஸ்
ஸோம்நாத்2 தொகன் தெ3க்ஷிண் பா4ரத் லெந்து - பௌ4லாஸு தா4னுக்
 1. ஒண்டெ பெ3ட்கொகின், பெ3ட்கி ஹொராட் கெர்லத்தக் ஒப்பய ப2ராது, நக3ல்பான், ஹப்பல் விடொ3 தீ3கின் ஹொராட் கெ4ட்டி கெர்லரியொ விஶேஷுக் கெ4ட்டி விடொ3 (நிச்சய தாம்பூ3லம், Betrothal) மெனி நாவு. தெகொ3 ஹப்லாந்தி3 மெனி மெல்லொ மெனன்
 2. கெ4ட்டி கெர்லத்தவேள், தீ3 பொகடு3 ஒள்டு3ன் பி3ஸி அமி ஸௌராஷ்ட்ரா தே3ஶும் ர்ஹீ, அத்தொ ஸேத்தெ கா3முக் கோனக் அவி செராஸ், அவ்ரெ குலம் காயொ, கோ3த்ரு காயொ, கே4ரு நாவ் காயொ மெனெத்தெ இவர்னு பூராக் ஒண்டெதெகொ3 ஒண்டெதெனு ஸங்கு3லன். தெகொ3 பௌ4லாஸ் / பொ4கு3ளுவாஸ் ஸங்க3த்தெ மெனி நாவு
நொவ்ரான் பொகடு3 ஒள்டு3ன் ஸங்க3ரியொ பௌ4லாஸ்
 1. அவ்ரெ பௌ4லாஸ் ஸங்கு3வெஸ். ஐகொ - ப4லா (நல்லது3, Good) மெனி ஐகரியொ தெனு அஸ்கி மெனென்
 2. அவ்ரெ கா3மு ஆதி3ம் ஸோகள் பொன்னஸ் (56) தே3ஶுமு ஸௌராஷ்ட்ரம் ஒண்டெ தே3ஶ் - ப4லா. ஏ தே3ஶ் பெ4ளி ஸம்பத்கன் ம்ஹொடொ3 ஹொதெ3ஸி - ப4லா
 3. பூர்வமு சந்து3ரு (சந்தி3ரன்) தெகொ3 ஶாபனொ நிவர்த்தி கெர்லத்தக் ஸோமநாதே2ஸ்வரர் ஸன்னிதா3னமு அவி யாக்3 சல்தொ கெரி, பூர்த்தி ஹொயெ ப2ராது3க் தே ஸோமதே3ஶ் அவ்ங்கொ தா3ன் தீ3டி3யா - ப4லா. தீ ஸமயமு அமி ஸோமபுரிக் ஜீ ஹொத்3யாஸ் - ப4லா
 4. திஸொ ர்ஹாத்தவேள், கண்வ மஹரிஷி ப3ஹுலார்க்கம் மெனெத்தெ தே3ஶ் உத்பத்தி கெரி தெமாம் அவ்ங்கொ வஸன் கெருவொ மெனி ஆக்3ஞ தி3யாஸ் - ப4லா. தெங்கொ3 ஆக்3ஞ தா4னுக் அமி ப3ஹுலார்க்கம் ஜீ ஹொத்3யாஸ் - ப4லா
 5. திஸொ ர்ஹாத்தவேள் நாக3ர காண்ட3 சமத்கார்புரமு ரஜொ 72 கோ3த்ருன் ஸேத்தெ ஸௌராஷ்ட்ர ப4வள்னுக் தெகொ3 தே3ஶும் அவி ஜிவத்தக் கா3முன் தா3ன் தி3யாஸ் - ப4லா. தெமாகு ஆட் கோ3த்ரு கெரின் தபஸ் கெர்னொமென்தி ஹிமாலயமுக் ஜேடி3யா - ப4லா
 6. ஜதொ3 உராவ் ஹொதெ3 சார்கள் ஸாட் (64) கோ3த்ரு கெரின் ஹொயெ அமி அஸ்கிதெனு தே ரஜா கா3முக் அவ்யாஸ் - ப4லா. தெகொ3ஹால் அவ்ங்கொ நாக3ர ப4வள்னு மெனி நாவ் அவெஸ் - ப4லா
 7. திஸொ ஜிவ்லேத் ர்ஹதொ3, தெ2வ்டெ தே3ஶு ரஜான் அவ்ரெ ஹோர் பளொ க2ள்ளி அவி அவ்ரெ ஸெரொ ஜெ2டொ3 மல்லியாஸ் - ப4லா.
 8. தே தங்க3ன் ஶெக்கனாத்தக் அமி அஸ்கிதெனு கா3ம் ஸொட்3டி3 விஜயநக3ரம் மெனெத்தெ பட்ணமு அவி ஹொத்3யாஸ் - ப4லா
 9. தே கலமு தஞ்ஜாவூர் ரஜொ, மைஸூர் ரஜொ, திருமலை நாயக் ரஜொ மெனெத்தெ ஏ தீ2ன் ரஜான்னு அவ்ங்கொ பொ3வன் த4ட்3டி3 தா3ன் தி3யாஸ் - ப4லா
 10. தே கலம் ர்ஹீ அமி அஸ்கி ஏ மீனாக்ஷி பட்ணமு (தெங்கொ3 தெங்கொ3 கா3ம் நாவ் மெல்னொ ஸேத்தே) ர்ஹீ ஜிவராஸ் - ப4லா
நொவ்ரின் பொகடு3 ஒள்டு3ன் ஸங்க3ரியொ பௌ4லாஸ்
 1. அவ்ரெ பௌ4லாஸ் துமி ஐகொ - ப4லா
 2. அவ்ரெ கா3ம் தே3வ3கி3ரி - ப4லா. தே3வகி3ரிம் ர்ஹீ ஸோமபுரிக் அவ்யாஸ் - ப4லா. ஸோமபுரிம் ர்ஹீ நாக3ரதே3ஶுக் அவ்யாஸ் - ப4லா. நாக3ரதே3ஶும் ர்ஹீ மீனாக்ஷி பட்ணமுக் அவ்யாஸ் - ப4லா. அவ்ரெ கோ3த்ரு ... (தெங்கொ3 தெங்கொ3 கோ3த்ரு நாவுன் ஸங்கு3னொ)
ஸோம்நாத்2 ர்ஹீ தெ3க்ஷிண் பா4ரதுக் அமி அவெ வாட்
 1. இஸனி சரித்ரொ ஆதா4ர் தொ2வ்லி ஸியெத்காய் ந்ஹீ ஜியெத் பௌ4லாஸ் ஆதா4ர் தொ2வ்லி ஸியெத்காய் அமி ஸோம்நாத்2தும் ர்ஹீ தே3வகி3ரி, தே3வகி3ரி ர்ஹீ விஜயநக3ரு, விஜயநக3ர் ர்ஹீ தெ3க்ஷிண் பா4ரதுக் அவ்ராஸ் மெனி களள்ளுவாய்
 2. சரித்ரொ ஆதா4ர் தொ2வ்லி ஸாத்தவேள், அமி கொல்லெ ஒர்ஸும் கொல்லெ கா3முக் ஜியாஸ், தேட் இக்கெ ஒர்ஸுன் ஜிவ்யாஸ், கா3ம் ஸொட்3டி3 கா3ம் ககொ3 ஜன பொட3ஸ் மெனெத்தெ இவர் களள்ளுவாய்
அவ்ரெ மென்க்யானும் பா4கு3ன், வர்ணாசிராம தெ4ரும்
 1. மது3ரைம் அவ்ராம் அமிஸ் ராஜ்ஜள்ளத்தக் கொ3வ்ண்டா3ன் (Chief), ஸௌவ்லின் (Elders), ஒய்து3ன் (Pandits), பௌ4து3லுன் (Astrologers & Poets) மெனி அவ்ரெ மென்க்யானும் சார் பா4கு3ன் (division) ஹொதி3ரெஸ்
 2. அவ்ரெ மென்க்யானும் ம்ஹத்3தி3 காய்தி தா3வொ, விவஹார் அவெத், எல்லெ சார் பா4கு3 ம்ஹொட்டானுஸ் பொஞ்சி கெரி திர்ச்சி தொ2வ்ராஸ்
 3. பா4ரத தே3ஶும் து3ஸுரெ அஸ்கி குலமும் (இனம்) ஸேத்தெ ஸொகன், அவ்ரெ தெமாம் மெல்லொ ப4வண், க்ஷத்ரியன், வைஸ்யன், ஸூத்ரன் மெனி சார் வர்ணம் ஹொதி3ரெஸ்
 4. எமாம், வைஸ்யன்கின் ஸூத்ரன் மெனெத்தெனு திருப்பதி, நக3ரி, நாராயணவனம், ஆரணி, கோட்டார், பழனி, பாளையம்கோட்டை, விளாங்குடி, வீரவநல்லூர் மெனெத்தெ கா3மு ஹொதி3ராஸ்
 5. CE 1705 , பார்த்திப ஒர்ஸு, ஆவணி ம்ஹடா3 புண்ணிம்தீ3 அவ்ரெ மென்க்யான் 'ஸௌணால்' (உபாகர்மா) காம் முஸட்டி அவத்தெவேள், மது3ரை து3ருகு (Fort) அதி4காரி ஜோஸ்யம் வேங்கடரங்க3ய்யர் மெனெத்தெனொ 'ஸௌராஷ்ட்ரா மென்க்யானுக் ப4வள்னு ஆசார் அனுஷ்டானம் கெரத்தக் அர்க்யார் (அதிகாரம், Rights) ந்ஹீ' மெனி அடார் தெங்கொ3 தெ4ரி ரணி மங்க3ம்மாள் ஜொவள் ஜீ ஹிப்3பி3 ர்ஹவெடா3ஸ்
 6. ரணி மங்க3ம்மொ ஆஞொ தா4னுக் ஸிரங்கு3 (ஸ்ரீரங்க3ம்) த4வ்ராம் தெல்லெ அடார் (18) மென்க்யானுக் பொ3வி தெங்கொ3 குலம், கோ3த்ரு, தெ4ரும் தெ4ரி ஒண்டெ ஸத3ஸ் (குழு, Group) விசாரணொ கெர்யாஸ்
 7. தெல்லெ அடார் மென்க்யான் அவ்ரெ 64 கோ3த்ருன், அவ்ரெ வேத3ம், ஸ்மிருதி, வர்ணாசிர தெ4ரும், ஸாஸ்தருன் தெ4ரி ஸத3ஸ் ஜொவள் இவர் ஸங்க்3யாஸ். அமி ஸங்கெ3யொ அஸ்கி செர்க்க ஸே மெனி தெல்லெ ஸத3ஸ் ஒப்பிள்ளியாஸ்
 8. தெல்லெ ஸத3ஸ்ஸு லிக்கி த4ட்3டி3ய இவர்னு தொ2வ்லி ரணி மங்க3ம்மொ அமி (ஸௌராஷ்ட்ரர்னு) ப4வள்னுக் ஹொயெ ஆசார் அனுஷ்டானம் கெர்லுவாய் மெனி ஒண்டெ ஸாஸனம் (ஜெய பத்திரிக்கை) தீ3ராஸ்
 9. இஸனி ஆசார்கன் ஜிவெ அமி ஹிந்தா3 தி3ன்னும் சைனொ, மாம்ஸு, பொ4ஸுலொ மெனி க2ய்லி அவ்ரெ ஆசார் காயொ மெனி களானாத்தக் ஜிவ்லேத் ஸேத்தெ ஒண்டெ விசார் ஹொயெ ஸமாசார்
ஸௌராஷ்ட்ர குலம், கோ3த்ருன் / கே4ரு நாவுன்
 1. ஸௌராஷ்ட்ரா மெனெரியொ ஜாத் ந்ஹா. ஒண்டெ 'குலம்' (இனம், Race)
 2. கோ3த்ரு மெனத் ஒண்டெ ரிஷினு கா2ல் உஜி அவெ அஸ்கி த3ல்லொமெனினு ஸந்ததி மெனி அர்து2. கோ3த்ரு நாவ் மெனெத் தெல்லெ கோ3த்ரு ஸ்தா2பனொ கெரெ ரிஷி நாவ். ஒண்டே கோ3த்ரு நாவ் கா2ல் அவரியொ அஸ்கிதெனு த3தொ3 பெ4ய்ன் ஹோன். தெகொ3ஹால் ஒண்டே கோ3த்ரும் ஹொராடு தெ3வ்லய் கெரன் ஹோனா
 3. அவ்ரெ குலமு தீ3கள் ஸெத்தர் (72) கோ3த்ருன் ஹொதி3ரெஸ். தெமாம் ஆட் கோ3த்ரு கெரின் ஹிமாலயமு தபஸ் கெரத்தக் ஜியெ ப2ராது உராவ் ஹொதெ3 சார்கள் ஸாட் (64) கோ3த்ரு மென்க்யான் அத்தொ தெ3க்ஷிண் பா4ரதும் கர்நாடகா, ஆந்த்3ரா, தமிழ்நாடு3ம் மெனி ஜிவ்லேத் ஸே
 4. கோ3த்ரு நாவுன் - 1) அகஸ்த்ய 2) அருணி 3) அஸித 4) ஆங்கி3ரஸ 5) ஆத்ரேய 6) இத்மவாஹ 7) உத3ங்க3 8) உபமன்யு 9) உஸேன 10) உஷ்ணீச 11) ஔர்வ 12) கண்வ 13) கவஸ 14) கா3ர்கே3ய 15) காலவ 16) காஸ்யப 17) குபிந 18) கௌத்ஸ 19) கௌண்டின்ய 20) கௌமந்த 21)கௌஸிக 22) கௌ3தம 23) ச்யவன 24) ஜன்ஹூ 25) ஜமத3க்3னி 26)ஜாபாலி 27) ஜைமினி 28) தேவல 29) த3தீ4ச 30) தூ3ர்வாஸ 31) ப்ரமதி 32) பராஸர 33) ப4கீரத 34) பா4ர்க3வ 35) பா4ரத்வாஜ 36) பிப்பல 37) பைலவ 38) மந்த3பா3ல 39) மத3ங்க 40) மரீச 41) மாண்ட3வ்ய 42) மார்கண்டே3ய 43) மேதா4திதி2 44) மைத்ரேய 45) மௌஞ்ஜாயன 46) மௌத்கல்ய 47)வ்யாஸ 48) வத்ஸ 49) வஸிஷ்ட 50) வாத்ஸாயன 51) வாமதே3வ 52) வால்மீக 53) விஸ்வாமித்ர 54) வைஸம்பாயன   55) ஸக்தி   56) ஸரப4ங்க3 57) ஸாண்டி3ல்ய 58) ஸாலிக 59) ஸாலிஹோத்ர 60) ஸூமந்த 61) ஸௌனக 62) ஸௌபரி 63) ஹரித 64) ஸ்ரீவத்ஸ
 5. எல்லெ சார்கள் ஸாட் (64) கோ3த்ரும், ல்ஹொவாம் தெ3க்கட்ரியொ வீஸுன் ஒண்டொ (21) கோ3த்ருனுக் கா2ல் கே4ரு நாவுன் கொன்னி ந்ஹீ
 6. எமாம் நொவ்கள் நவத் (99) கே4ரு நாவுன் ஸெர ஸௌனக கோ3த்ரு ம்ஹொட்டொ கோ3த்ருகன் ஸே. ப்3ரஹ்மா ப4க3வான் ஜொவள் ர்ஹீ ஜ்யோதிஷம் ஸிக்கெ தீ3கள் தீஸ் (32) ரிஷினும் ஸௌனக ரிஷி ஒண்டெதெனு மெனி பி4ருகு3 பராஸர ஹோர ஸாஸ்த்ரமு பராஸர ரிஷி ஸங்கி3ராஸ்
 7. ப்ரவரர்னு மெனெத் பெ4ளி மேடுன் (மிகச் சிறந்தவர்கள், Most Excellent) மெனி அர்து2. ப்ரவரர்னு மெனெத்தெனு, கோ3த்ரு ஸ்தா2பனொ கெரெ ரிஷி ஸந்ததிம் அவெ பெ4ளி மேடு ரிஷின்
 8. ஒண்டெ கோ3த்ரும் தீ2ன் பிரவர ரிஷின் ர்ஹியெத் தெகொ3 த்ரியாரிஷம், பாஞ்சு தெனு ர்ஹியெத் பஞ்சாரிஷம், ஸாத் தெனு ர்ஹியெத் ஸப்தாரிஷம் மெனி மெனன். அவ்ரெ தெமாம் ஸப்தாரிஷம் ஜுண்ணா
 9. ஒண்ட்டே கோ3த்ரும் தெ3வ்லய் கெரன் ஹோனா மெனி களாய். தீ தா4னுக் வெகுளொ (வேறுபட்ட, Different) கோ3த்ருகன் ர்ஹியெத் மெல்லொ, தீ3 த்ரியாரிஷ கோ3த்ரும் தீ3 ப்ரவரர்னு ஒண்ட்டே தெனுகன் ர்ஹியெத்காய், தீ3 பஞ்சாரிஷ கோ3த்ரும் தீ2ன் ப்ரவரர்னு ஒண்ட்டே தெனுகன் ர்ஹியெத்காய் தெ3வ்லய் கெரன் ஹோனா. திஸனிஸ், த்ரியாரிஷ கோ3த்ரு ப்ரவரர்னு தீ3 தெனு பஞ்சாரிஷ கோ3த்ரும் ர்ஹியெத் மெல்லொ தெ3வ்லய் கெரன் ஹோனா
 10. உதா3ஹரண் : மாண்ட3வ்ய கோ3த்ரு - பஞ்சாரிஷம் - ப்ர்வரர்னு பா4ர்க3வ, ச்யவன, அப்நுவான, ஔர்வ, ஜமதக்னி. பா4ர்க3வ கோ3த்ரு - பஞ்சாரிஷம் - ப்ர்வரர்னு பா4ர்க3வ, ச்யவன, அப்நுவான, ஔர்வ, ஜமத3க்3னி. எல்லெ தீ3 கோ3த்ரும் (மாண்ட3வ்ய & பா4ர்க3வ), ப்ரவரர்னு ஒண்ட்டேஸ் தெனு ஹால் தெ3வ்லய் கெரன் ஹோனா
 11. 'பரம்பர ரோகுன்' (Genetic Disorder Diseases) அவ்னாத்தக் ர்ஹாத்தக் த3தொ3 பெ4ய்ன் ஹோரியொ தீ3 தெனு ஹொராட் கெர்லன் ஹோனா மெனத்தக் ஹாலிஸ் கோ3த்ரு / ப்ரவரர்னு ஸீ தெ3வ்லய் கெர்லுனொ மெனி ம்ஹொட்டான் ஸங்கி3ரியொ
அபி4வாத3னொ - நமஸ்கெரத்தெ
 1. அமி ம்ஹொட்டானுக் ஸாத்தெவேள், அமி கோன் மெனெத்தெ இவர் தெங்கொ3 களடி3கின் நமஸ்கெரெத்தெகொ3 அபி4வாத3னொ மென்னாவு. அபி4வாத3னொ கெரெத்தெவேள் தீ3 ஹாத்ஹால் கான் ஜைலி ஒங்கி3கின் மென்னொ. முஸட3த்தெவேள், ஒங்கி3 ஹாத் ஹால் பூ4ய்ஞ் தெ4ர்னொ
 2. அபி4வாத3னொ - யஜுர் வேத3 ஶாகா2த்4யயே, ஆப3ஸ்தம்ப3 ஸூத்ர, †மௌஞ்ஜாயன கோ3த்ரஸ்ய, †† காஶ்யப, வத்ஸார, ஸாண்டி3ல்ய ப்ரவராந்வித - †††அனுஷ நக்ஷ்த்ரஸ்ய, *விருச்சிக ராஸௌ ஜாதகஸ்ய, **ஸுப்3ரமண்ய ஶர்மணா: அஹம் போ3 அபி4வாத3யே

  † தெங்கொ3 தெங்கொ3 கோ3த்ரு நாவ், †† தெங்கொ3 தெங்கொ பிரவர்னு நாவ் (பிரவர்னு நாவ் களானா ஜியெத் ஸொட்3டு3வாய்), ††† தெங்கொ3 தெங்கொ3 நக்ஷ்த்ரு நாவ், ** ராஸி நாவ், ** தெங்கொ3 தெங்கொ3 நாவ்

  அர்து2 - யஜுர் வேதொ3 சொவ்த3ரியொதெனொ, ஆப3ஸ்தம்ப3 ரிஷி ஸங்கெ3 ஸூத்ரம் (விதிமுறைகள், Rules) தா4னுக் சலத்தெனொ, மௌஞ்ஜாயன கோ3த்ரு, காஶ்யப, வத்ஸார, ஸாண்டி3ல்ய ப்ரவரர்னு வாட் அவெ, அனுஷ நெட்சத்ரு, விருச்சிக ராஸி, ஸுப்3ரமண்ய நாவ் கெரொகன் ஸேத்தெ மீ துங்கொ3 நமஸ்கார் கெரரஸ்

ஸௌராஷ்ட்ர பா4ஷா, கலாசார்
 1. ஸௌராஷ்ட்ரா மெனெத் '100 ராஷ்ட்ரா' மெனி அர்து2 ந்ஹா. 'ஸுராஷ்ட்ரா' மெனெத்தெ வத்தொம் ர்ஹீ அவெயோஸ் 'ஸௌராஷ்ட்ரா'. 'ஸு ராஷ்ட்ரா' மெனெத் 'சொக்கட் தே3ஶ்' மெனி அர்து2
 2. ஸௌராஷ்ட்ரா தே3ஶ் மெனரியொ மஹாராஷ்ட்ரா, கு3ஜராத், மத்4ய ப்ரதே3ஶ் செரெ ஒண்டெ ம்ஹொட்டொ தே3ஶ். பொ2ருங்கி3ன் ராஜ்ஜலத்தவேள் கு3ஜராத் மெனரியொ பா3ம்பே3 ராஜதா4னி (Bombay Presidency) கா2ல் ஹொதெ3 ஒண்டெ ப்ரதே3ஶ்
 3. கு3ஜராத் மெனத்தெ ப்ரதே3ஶ் 1 May 1960 C.E தெந்து3ஸ் ர்ஹீ அவ்ரியொ. தெல்லெ 1) உத்தர் கு3ஜராத் 2) கட்ச் 3) ஸௌராஷ்ட்ரா 4) மத்4ய கு3ஜராத் 5) தெ3க்ஷிண் கு3ஜராத் மெனி பாஞ்சு க்ஷேத்ருன் (Region) செரயொ
 4. ஒண்டெ ஒண்டெ க்ஷேத்ரும் கெரரியொ வத்தான் ஒண்டெ ஒண்டெ விதம்கன் ர்ஹாய். தெகொ3ஹால், கு3ஜராத்தி பா4ஷா அவ்ங்கொ இவர் பொட்3னா
 5. அமி, தே3வகி3ரிம் ரமாரமி ஒண்டெ ஸோவு ஒர்ஸுன் ஹொல்லொ ஹொதெ3ஹால் அவ்ரெ வத்தானும் ஜு2கு3 மராத்தி வத்தான் ஸே. உதா3ஹரண் : அவ்ரெ வத்தாம் வளு, மராத்திம் வாளு, அவ்ரெ வத்தாம் பு3ட்னி மராத்திம் பு3ட்விணே அவ்ரெ வத்தாம் கா3ட் மராத்திம் கா3ட்
 6. தீ தா4னுக், அமி விஜயநக3ரும் தீ3 ஸோவு ஒர்ஸுன் ஹொல்லொ ஹொதெ3ஹால் அவ்ரெ வத்தானும் ஜு2கு3 தெலுகு3 வத்தான் ஸே. உதா3ஹரண் : நீடொ3 (அவ்ரெ வத்தாம் ஸைலு, Shadow), உடு3த்தொ (சிக்3லொ, Squirrel), கோதி (கீஸு, Monkey), கு3ம்பு (ஜெதொ3), குந்தெ3லு (ஸஸொ, Rabbit), கொ3ரு சுட்டு (கோ3ரு தெலுகு3, நெக்கு ஸௌராஷ்ட்ரா)
 7. அமி சார் ஸோவு ஒர்ஸுன் தொகன் தமிழ்நாடு3ம் ஜிவ்லேத் ஸேத்தெ ஹால், அவ்ரெ வத்தானும் ஹத்3து3 வத்தான் அய்டெ3 (தமிழ்) வத்தான்கன் ஸே. உதா3ஹரண் : பறவை பறந்த3ரஸ் (ஹூடு3 ஹுட3ரஸ்), பந்து3 உருண்ட3ரஸ் (கோ3ளு து4ளரஸ்). இஸனீஸ் ஜியெஸ்னா மெனெத் அங்கு3 ஒண்டெ ஸோவு ஒர்ஸும் அமி ஸௌராஷ்டிரர்னு மெனி மெல்லி அய்டெ3 வத்தொ கெர்லி ர்ஹவெ !!
 8. அவ்ரெ பா4ஷாம் ஜு2கு விஸேஷுன் ஸே. ருசின் மெனரியொ ஸோயொ அம்ப3ட், கஸ்னி, கு3ள்ளெ, கெ2ருட், கொடு3, திக்கெ (Sour, Astringent, Sweet, Salt, Bitter, Pungent) மெனி களாய். அவ்ரெ தெமாம், எல்லெ ஜதொ கொம்மன் (இளஞ்சுவை) மெனி ஒண்டெ ஸேத்தெ. உதா3ஹரண் - அம்ப3ட் பொட்னாத்த தெ4ய்ஞ், ப4ஜ்ஜிசார்
 9. ஹிந்தொ3, ஸொந்தொ3, பொரம் மெனெத்தெ வத்தொ பு4லோகும் ஜு2கு3 பா4ஷானும் ஸே. ஹொயெதி3 தெரம் (day after day after tomorrow) மெனெத்தெ வத்தொ தெ2வ்டெ3 பா4ஷானுமுஸ் ஸே. தெத்தெரம் (3 after days after tomorrow) மெனெத்தெ வத்தொ க்3ரீக், மலாய், அவ்ரெ பா4ஷாம் ஒண்டேஸ் ஸே
  https://en.wiktionary.org/wiki/Appendix:yesterday/today/tomorrow

 10. பொ2ருங்கி3 - வத்தொ உஜாவட் (சொற்பிறப்பியல், Etymology) தா4னுக் அரபி3ம் ஃப்ரஞ்ஜிய், பார்ஸிம் ஃபரங்கி3, உருது3ம்கின், ஹிந்தி3ம் ஃபிரங்கி3, ஸௌராஷ்ட்ராம் பொ2ருங்கி3 மெனி அவெ வத்தொ. பொ2ருங்கி3 மெனெத் பரதே3ஶி, ப்ரதா4ன்கொ பி3ரிட்டிஷ் ந்ஹீஜியெத் கொ3ரொ த3ல்லொமெனி (A foreigner, especially a British or a white person), மெனி அர்து2. பொ2ருங்கி3க் அள்ளிங்கு3 (பெண்பால், Feminine Gender) ஜுண்ணா
 11. ஒகணீஸு (19) மெனரியொ ஒக்கன்னொ வீஸ் மெனெத்தெ வத்தா ஸாரம். திஸொ மென்தொ ஒக உன்னொ வீஸு (இருபது3க்கு ஒன்று குறைவு, One short of twenty) மெனி அர்து2. திஸனீஸ் 29 க் ஒக்கன்னொ தீஸ், 39 க் ஒக்கன்னொ சலிஸ் ... 89 க் ஒக்கன்னொ நவத் .... 99 க் ஒக்கன்னொ ஸோவு மெனி மெனுவாய்
 12. 21 க் ஒகள் வீஸ், 22 க் தீ3கள் வீஸ், 24 க் சார்கள் வீஸ், 25 க் பொஞ்சிஸ், ... 29 க் நவ்கள் வீஸ் மெனுவாய். தெ2வ்டெ3 கா3மும் வீஸுன் ஒண்டொ (21), வீஸுன் தி3ய்யொ (22), வீஸுன் தீ2னெ (23) ... பொஞ்சிஸ் (25)... வீஸுன் ஆடெ (28) .. ஒக்கன்னொ தீஸ் (29) மெனன்
 13. தெ3ளி பீடு3ம் (கட3லை மாவு, Gram Powder) கெரெ நெக்3கு3ன் (Snacks) அவ்ரெ மென்க்யான் க2ய்லேத் ஹொதி3ராஸ் மெனி நவீன ஸௌராஷ்ட்ர பை2ல புஸ்தவும் ர்ஹீ களாரஸ். கு3ஜராத்தும் ஹிந்தொ3மெல்லொ ஜு2கு3 கா3மு ஸொளபா2ர் தெ3ளி பீடு3 நெக்3கு3ன் கா2ரியொ ஸாத்தொ முஸை. தெல்லெ நெக்3கு3னுக் தேட் பா2ப்2டா3 (Fafda) மென்னாவு
 14. C.E 1903 ஆம் ஒர்ஸு மது3ரைம் ர்ஹீ கு3ஷ்ணி ஹொயெ (Published) பொதினும் (Book) அஸ்கி 'ஜுண்ணா' (இல்லை, No) மெனெத்தெ வத்தோஸ் ஸே. ப2ள்சாது கலமு மது3ரைம் 'ந்ஹீ' மெனெத்தெ வத்தொ அவ்ரஸ். ஹிந்தொ3லெந்து பொருங்கி3டி3, கும்போ3ண், தி3ண்டுக்கல் ஏட் பூராக் 'ஜுண்ணா' மெனெத்தெ வத்தோஸ் வவ்ரினிம் ஸே
 15. லெகின் லக3த்தக் பு2ல்லந்தி3 (முதல் நாள், Previous Day) கொ4ம்மா தெ3வ்தா3னுக் புஜெ கெரினு நமஸ்கெரத்தெ தி3ன்னுகு தே3வு அஹஸ் (குடும்ப3 தெ3வ்தானு தி3ன்னு) மென்னாவு. தே3வு அஹஸ் மெனெத்தெஸ் தெ3வ்காஸ் மெனி மர்ச்சய்ரியொ
 16. ஹொராடு3க் முல்லொ நொவ்ரொ கெரான் நொவ்ரி கெரினுக் தே3ரியொ ஒக்கன்னொ பொன்னஸ் ஹன்னவுக் (Rs. 49) தே3ஸன்னவ் மென்னாவு. தே3ஞ்சுக் ஹன்னவ் ந்ஹீ மெனெத் தெ3வ்காஸ் கிங்கெ? மெனி ஒண்டெ ம்ஹணி (பழமொழி, Saying) ஸே. தெல்லெகொ3 அர்து2 - ருபாயி (Rs) 49 தே3த்தொ முஸுனாத்தெனொ ஹொராட் கோனக் கெர்லத்த முஸை
 17. ஸௌராஷ்ட்ர பெ3ய்ல் மெனின் நொவ் (9) கெ3ஜு ஸவ்லாம் 'பூஸு கஷ்ட' தய்லி ஸவ்லொ பி2ர்லன் (அத்தொ ந்ஹீ). மஹாராஷ்ட்ராம் மெல்லொ திஸனி ஸவ்லொ பி2ர்லரியொ தெகொ3 'கஷ்ட' பி2ர்லத்தெ மெனன். தேட், ஹொராடு3 தெந்து3ஸ் 'நௌவரி கஷ்ட' மெனி ஹொராடு3 நொவ்ரி கஷ்ட பி2ர்லரியொ ரூடி4 (பழக்கம், Practice) ஹிந்தா3லெந்து ஸே. எமாம் ர்ஹீ, அவ்ரெ கலாசார்கின் மஹாராஷ்ட்ரா கலாசார் லொகுத்தொ லொகுத்தொ ஸே மெனி களள்ளுவாய்
 18. தெல்லெ கலமு, ஹொராட் ஹொயெ நொவ்ரா நொவ்ரின் வீள்டொ ஸொகன் ஒண்டெ தீ2ன் செக்குர் ஸகட3மு (ரிக்ஷா) ஹிங்கி3லி ஒண்டெ ஒண்டே ஒஸ்துன் (உறவினர், Relatives) கே4ர்கனு ஜீ, கு3ள்ளெயொ திக்கெயொ க2ய்தி3, தெனு தே3ரியொ கென்னல் (அன்பளிப்பு, Gift) ஸகட3மு தொ2வ்லி ஸொளபா2ர் பாஞ்சு கெ4ண்டாக் கே4ர் அவி செரன். திஸனி 'ஒண்டெதி3 ராத் சுட்டு' பி2ர்தி அவரியொ தெகொ3 ஒராத் சுட்டு மெனன். ஒராத் சுட்டு தெல்லெ கலமு ஹொதெ3 'ஸமூஹ-மிள்னி' (Socializing with People) மெனி மெனுவாய்
 19. ஸோவு ஒர்ஸுனு முதுல்லாம் லிக்கெ புஸ்தவுன் சொவ்தத்தவேளு, அமி தெ2வ்டெ3 வத்தான் ஹுர்பட3 கெர்லேத் ஸே மெனி களாரஸ். உதா3ஹரண் : ட்3வி ஸா மெனரியொ வ்டி3 ஸா மெனி மெனராஸ். ஹட்3வி - ஹவ்டி3, நரெள் - நளெர், ஸிஜ்வெத்தெ - ஸிவ்ஜெத்தெ, கல்வத்தெ - கவ்லத்தெ, தி3ரகம் - தி3கரம் (Kerosene), பட்3வொ - பவ்டொ3 (அமாஸ், புண்ணிமுக் து3ஸுரந்தி3, Next Day to New / Full Moon)
வத்தானும் ஸேத்தெ விஶேஷுன்
 1. அவ்ரெ பாஷாம் தெ2வ்டெ3 வத்தானுக் அர்து2 தி3ய்யொ ஸே. உதா3ஹரண் : காட், பாட், தா3ன், தோன், கா3ட்
 2. பொ3ட்டாம் காட் (கறை, Stain) லகி3ரஸ். ஸீ ஸொரி காட் (அறு, Cut)
 3. கா3ட் (முடி3ச்சு, Knot) பொ3லிம்கன் தாய். மத்திம் தயி கா3ட் (புதை, Bury)
 4. பாட் (முதுகு, Back) மொஸி ஆங்கு3 தூ4வ். தெனொ பாட் பொடி3 (சிரமப்பட்டு, With difficulty) ஸொம்மர் அவ்ரியொ
 5. விஜனா தா3ன் (கைப்பிடி, Handle) தெ3ள்கொ ஸே. தா3ன் (தா3னம் ,Gift) அவெ கா3யிகு, தா3த் தெ4ரி ஸான் ஹோனா
 6. தோன் (முகம், Face) ஸீ ஜவாப் கேர். கச்சம்பொ3 க2யெத் தோன் (வாய், Mouth) அம்பு3ளாய்
 7. தெ2வ்டெ3 வத்தானு உச்சாரணொ (உச்சரிப்பு, Pronunciation) மர்ச்சி கெரெத் அர்து2 மர்ச்சய்யாய். உதா3ஹரண் : கோட் / கோ2ட், கா3ட் / கா4ட், ஹோட் / ஹோட்3, கேர் / கே4ர், தோ2ர் / தோ3ர்
 8. கோட் (எங்கே, Where) ஜீலி அவரியொ. கோ2ட் (குஷ்டம், Leprosy) மெனெத்தெ ப3ரொ கெரத்திஸா ரோகு3ஸி
 9. ஹோட் (உதடு3, Lip) ஸுக்கி அவரஸ். தொ3ரி ஹோட்3கன் (இறுக்கமாக, Tightly) உட்சி ப4ந்தி3
 10. ஹூட் (எழுந்திரு, Get up) ஸொளபா2ரும் ஹூட். ஹூட்3 (பற, Fly) பக்ஷி ஹுட3ரஸ்
 11. கா3ய் காய் கா2ய் மெனெத்தெ அவ்ரெ பா4ஷாம் ஸேத்தெ ஒண்டெ விஸேஶ் ஹொயெ வாக்யம்
 12. தெ2வ்டெ3 வத்தானுன் அய்கத்தக் அல்லிங்கு3, தல்லிங்கு (Male / Female Gender) ஸொகன் ர்ஹியெத் மெல்லொ, தெகா3 அர்து2ன் து3ஸுரெகன் ஸே. உதா3ஹரண் : மௌடொ3, மௌடி3
 13. மௌடொ3, மௌடி3 மெனெத்தெ வத்தான் பெ3ட்கொ, பெ3ட்கி மெனி மெனரியொ ஸொகன் ர்ஹியெத் மெல்லொ, தெகா3 அர்து2ன் து3ஸுரெ. நீடொ3 அப்3ப3த்தக் பரண்டொ3 தக3ரியொ தெகொ மௌடொ3 மெனெத்தெ. மௌடி3 மெனரியொ ஆட் பாய்ஞ் ஹப்3பு3 (Spider).
 14. கொ4ம்ப்3ளொ, கொ4ம்ப்3ளி. உதா3 : பனி கொ4ம்ப்3ளொ (இளஞ்சூடு, Warm) ஸே. கொ4ம்ப்3ளி மெனெத், கா4ம் லக3ரியொ ஹால் அவரியொ கெ3ட்3டொ3. உதா3 : தொஸ்காம் கொ4ம்ப்3ளி (Bump) ஸே
ஜுன்னொ வத்தான்கின் தெகா3 ப்ரயோகு3ன்
 1. பரீக்ஷாம் (தேர்வு, Examination) லங்க3த்தக் (தேர்ச்சி பெற, To Pass) பாட் பொடி3 சொவ்து3னொ
 2. கா3ய் ஹட்3கொ ஜளி, ராக்கெரி, கே2துக் (வயல், Field) தகெதி புஷ்டி (ஊட்டச்சத்து, Nourishment) மஸ்து (உரம், Manure) ஹோயி
 3. கா3ய் தூ3து3ம் ர்ஹீ தெ4ய்ஞ், தாக் (மோர், Buttermilk), லொனி (வெண்ணை, Butter), கெ2ரஸ் (பாலாடை3க்கட்டி, Cottage Cheese) அப்3ப3ஸு
 4. கொ3ரு ஸிங்க3டொ3 (கொம்பு3, Horn) சாகு (கத்தி, Knife) தா3ன், பொ4ரணி (Kumkum Box) அங்கு3 ஜு2கு3 கௌதுக வஸ்து (அலங்காரப் பொருள், Decorative Items) கெரத்தக் ஒர்க3ஸு (ப3யன்படு3ம், Will be useful)
 5. 'தளு ர்ஹீ தளொ பாய்ஞ் லெந்து' (உச்சந்தலை முதல் உள்ளங்கால் வரை) மெனி மென்க்யானுக் மெனரியொ ஸொகன் 'மூஸ் ர்ஹீ தோஸ் லெந்து' (அடி3 முத3ல் நுனி வரை) மெனி ஜா2டு3க் மெனுவாய். கேளு ஜா2டு3 'மூஸ் ர்ஹீ தோஸ் லெந்து' நுக3ஸு (பயன்படுகிறது)
 6. பு4ஸ்லா ஜா2டு3 (சிறு ஈச்சமரம், Mountain date palm) பூ3ரு (ஓலைக்கயிறு, Palm leaf rope) க4ந்த்3ரொ (மூட்டை, Bundle) ப4ந்த3த்தக் நுக3ஸு (பயன்படும், Will be useful)
 7. கௌ2ரிம் (குளம், Pond) பனி ர்ஹாலெந்துஸ் ப3கொ (கொக்கு, Crane) வெக்கிலி அவய்
 8. உச்லாவ் (வருமானம், Earnings) ஸொம்மர் வேஸ் உன்னொ ர்ஹியெதீ3ஸ் ஜுட்3டெ3 / தொ3டு3ஞ்ஜெ (சம்பாதி3த்த, Earned) ஹன்னவ் உராவ் கெரத்தக் முஸை
 9. வித்3யாவி (படி3த்தவன், Educated) மெனெத்தெனொ வினயம்கன் (பணிவு, Modesty) சல்லுனொ. ககொ3 மெனெதி3 வினயம் ம்ஹொட்டப்பன் ஜுட்3ட3யி
 10. ஶீன் ஶமுல்லதக் (இளைப்பாற, To rest) ஓடா3 ஜாடு நீடொ3 (நிழல், Shadow) ஸொகன் கொன்னிஸ் அவ்னா (நீடொ3 மெனரியொ தெலுகு3 வத்தொ. ஸைலு அவ்ரெ வத்தொ)
 11. லுமத்தெ (அசை போடுதல், Cud Chewing) மென்தொ, கா3யி அபுலுகு பஜெ3லெங்கு3 சொரொ சுவுநாத்தொக் (மெல்லாமல், Without chewing) கி3லின் (விழுங்கி, Swallowing), ப2ள்சாது கோ3 ர்ஹாத்தெவேள் தெல்லெ சொராக் தோனும் அனிலி, சொகட்3 சுவி தி3வ்வாளு கி3லத்தெ. (மிங்கு3 மெனரியொ தெலுகு3 வத்தொ)
 12. நரெள் கோ3ன் தோ3ரு (நார் கயிறு, Coir Rope) பனிம் பி3ஜ்ஜெத் மெல்லொ பு2க்3கு3னா ஹாலி தாருனும் (கப்பல், Ship) பெ4ள்ளி வவ்ரஸுன்
 13. லய்டொ3 மென்த ஜா2டு3 குட்கொ. தெல்லெ லய்டொ3 ந்ஹன்னொ ந்ஹன்னொகன் செக்கெத் தெகொ செகு3லொ (விறகு3 சிராய், Wood Chips) மென்னாவு
 14. க2ண்டி3 (பள்ளம், Pit) க2னத்தக் (தோண்ட3, To dig) க2னடி (க3டப்பாரை, Crowbar) பஜெ