Sou.Dict

Significance of Saunaal / Jenjam Thinnal

Select Transliteration   
ஸௌணால் / ஜெஞ்ஜம் தின்னாள் / உபாகர்மா

எல்லெ ஒர்ஸு 11-8-2022, பெ3ஸ்தார்தி3 தெந்து3ஸ் ஸௌணால்.
ஒர்ஸு, ஒர்ஸு ஆஷாடொ4 ந்ஹீஜியெத் ஶ்ராவணொ ம்ஹடா3ம் (ஆடி அல்லது ஆவணி, July or August) புண்ணிம்கின் ஶ்ராவிஷ்டம் (அவிட்டம், Avittam) நெட்சத்ரு செரி அவரியொ தி3ன்னும், ஒடு3வம் ஹொயாத்தெனு, வேத3ம் சொவ்த3த்தக் ஹர்ம்ப3ம் கெரரிரியொ ஸம்ஸ்காருக் (சடங்கு, Ritual) ஸௌணால் மெனென்.
தெந்து3ஸ்தி3, ஸொளொபா2ர் ஹுடி3, ஸொவ்ரம் கெர்லி, ஆங்கு3 து4வ்தி, ஸந்த்3யா வந்த3னம் முஸட்டி, பள்சாது ஸங்கல்பம் கெரி ஹொட்டி, ஜுன்னொ ஜெஞ்ஜம் மர்ச்சி நொவ்வொ ஜெஞ்ஜம் க4ல்லி, ர்ருஷினுகு, தெ3வ்தா3னுகு, பித்ருனுகு தர்பண் கெரி ஹொட்டி, ப2ராது, வேத3ம் சொவ்த3த்தக் (வேதா3த்3யயனம்) ஹர்ம்ப3ம் கெரன்.

எல்லெ தி3ன்னுக் ஜெஞ்ஜம் தின்னாள் மெனி மெல்லொ மெனென். ஸமஸ்க்ருதமு உபாகர்மா மெனன். உபாகர்மா மெனெத் 'ஹர்ம்ப3ம்' மெனி அர்து2. யஜுர் வேத3 உபாகர்மா மெனெத், யஜுர் வேத3ம் சொவ்த3த்தக் ஹர்ம்ப3ம் கெரெத்தெ மெனி அர்து2. ஸௌராஷ்டிரர்னு வேத3ம் யஜுர் ஹாலி அமி எல்லெ தி3ன்னும் யஜுர் வேத3ம் சொவ்த3த்தக் ஹர்ம்ப3ம் கெர்னொ ஹோரியொ.

ஒடு3வம் ஹொயாத்தெனு ஒர்ஸு திஸூஸ்னா வேத3ம் சொவ்து3னொ ஹோரியொ. மெகி, ககொ3 ஸௌணால் தெந்து3ஸ் பி2ரி ஹர்ம்ப3ம் கெர்னொ ஹோரியொ? மெனெத்தெ ஸெந்தே3வ் அவாய்.

வேத3ம் ஸிக்குலத்தக் பா3ர் ப2ந்த3ர் ஒர்ஸுன் லெந்து லக3ய். எமாம், அத்4யயனம் (சொவ்த3த்தெ), பாராயாணம் (ஸனாத்தக் மெனெத்தெ, Recitation) மெனி தீ3யொ ஸேத்தே.

புஷ்யொ ர்ஹீ ஜ்யேஷ்டொ2 (தை முதல் ஆனி, 14th Jan to 13th Juy) ம்ஹடொ3 லெந்துகு3 உத்தராயனம் மெனென் (ஸுரித் உத்தர் பொகட் ஜாரியொ கலம்). ஆஷாடொ4 ர்ஹீ மார்க3ஶிரொ (ஆடி3 முதல் மார்க3ழி, 14th Jul to 13th Jan) லெந்துகு3 த3க்ஷிணாயனம் மெனென் (ஸுரித் தெ3க்ஷிண் பொகட் ஜாரியொ கலம்)

வேத3 அத்4யயனம் த3க்ஷிணாயன கலமு கெர்னொ மெனி ஸாஸ்தர் ஸேத்தெ. தெகொ3ஹாலி, உத்தராயனம் ஹர்ம்ப3ம் ஹொயெத்திக்காம் அமி வேதம் சொவ்த3ரியொ (அத்4யயனம்) ஹிப்3பி3 ர்ஹவட்டி (உத்ஸர்ஜனம்) தெல்லெ வேத3முக் அர்து3 களள்ளத்தக் ஸமஸ்க்ருதம், வேத3மு உப அங்க3ம், வேத3 ஸாஸ்தர்னு இஸனியொ ஸிக்குல்னொ.

இஸனி உத்தராயன கலமு ஹிப்3பி3 ர்ஹவடெ3 அத்4யயனம், த3க்ஷிணாயன கலமு பி2ரி ஹர்ம்ப3ம் கெரரியொ ஸம்ஸ்காரு நாவுஸீ ஸௌணால்.

ஆசமனம்

ஆசமனம் மெனெத், ஹாதும் தீர்து2 க2ல்லி பீலத்தெ மெனி அர்து2. அச்சுதாய நம: அநந்தாய நம: கோ3விந்தா3ய நம: மெனி ஆசமனம் கெரி, ஸுத்தி4 கெர்லியொ ப2ராது கர்தவ்யம் (நித்ய கர்மா), ஸம்ஸ்கார் (நைமித்திக்க கர்மா) ஹர்ம்ப3ம் கெர்னொ.

மஹாஸங்கல்பம்

அமி ஒண்டெ காம் கெரஞ்ஜாரியொ உத்3தே3ஶ்கின் (Intention), தெகா3 தி4ட3ம் (Determination) களட3ரியொ தெகொ3 ஸங்கல்பம் கெர்லத்தெ மெனன். தெல்லெ ஸங்கல்பம் கோட், கொ2ப்3பொ3, ககொ3 கெரரியொ மெனெத்தெ இவர்னுன் களட3ரியொ தெகொ3 மஹாஸங்கல்பம் மெனன்.

எல்லெ ப்ரப3ஞ்சமு ஸேத்தெ உன்சா ஸாத் லோகுனு நாவ் ( பூ4, பு4வ, ஸ்வ, மஹ, ஜன, தப, ஸத்ய ), க2ல்லா ஸாத் லோகுனு நாவ் ( அதல, விதல, ஸுதல, தலாதள, ரஸாதல, மஹாதல, பாதாள ), தெமாம், பு4லோகும் ஸேத்தெ ஸாத் த்3வீபமுனு நாவ் (ஜம்பூ3, ப்லக்ஷ, ஸாக, ஸால்மஸி, குஸ, க்ரௌஞ்ச, புஷ்கர), தெமாம், ஜம்பூத்3வீபமு ஸேத்தெ நொவ் வர்ஷானு நாவ் ( இலாவ்ருத, ப4த்3ராஶ்வ, கிம்புருஷ, பா4ரத, ஹரி, கேதுமால, ரம்யக, குரு, ஹிரண்யமய ), ஸுந்து3ர்னு நாவ் ( லவண, இஷுஸுரா, ஸர்ப்பீர், த3தி4 , க்ஷீர, ஸுத்தோ4த்3, கார்ணவை:, பரிவ்ருதே ), பா4ரத வர்ஷமு ஸேத்தெ நொவ் க2ண்ட3முனு நாவ் ( இந்த்3ரத்3வீப, கஸேரு, தாம்ரபர்ண, க3ப3ஸ்திமான், நாக3த்3வீப, ஸௌம்ய, கந்த4ர்வ, வாருண, ப4ரத ) ஸங்கி3தி, தெமாம் அமி ஜம்பூ3 த்3வீபமு, பா4ரத வர்ஷமு, ப4ரத க2ண்ட3மு, அங்க3, வங்க3, கலிங்க3, காஶ்மீர, காம்போ3ஜ, கௌவீர, ஸௌராஷ்ட்ர மெனெத்தெ தேஶுனுன் ஸேத்தெ தா2மு, பா4கீரதி, கௌ3தமி, யமூனா, ஸரஸ்வதி, நர்மதா, க்ருஷ்ணவேணி, கிருதுமால், துங்கப4த்ரா, காவேரி, தாம்ப்3ரப4ரணி மெனெத்தெ புண்ய நெத்3தி3ன் த4மரியொ புண்யக்ஷேத்ரமு, மேரு மெனெரியொ ஹிமாலய பர்வதமுக் தெக்ஷிண் பொகட், அத்தொ ஸேத்தெ பி3ரஹ்மனுக் சலரியொ ஒயஸ்ஸு, சலரியொ யுக3ம், ஒர்ஸு, அயனம், ர்ருது, ம்ஹடொ3, பக்ஷம் (ஸுக்ல/கிருஷ்ண), திதி, வாரு, நெட்சத்ரு நாவுன் ஸங்கி3தீ, இஸான் தா2மு ர்ஹீ, இஸான் தி3ன்னும் மீ எல்லெ கர்மா கெரரஸ் மெனி மெனரியொ தெகொ3 மஹாஸங்கல்பம் மெனி நாவு.

தெகொ3ஹால், மஹாஸங்கல்பம் மெனெரியொ அமி கெரரியொ காமுக் (கர்மா) ஹொயெ ப்3ரம்மாண்ட3 வேளு முத்3ரொ (Huge Timestamp) மெனி மெனுவாய்.

காமோகார்ஷித் ஜபம்

மஹாஸங்கல்பமு அந்தும் 'அத்4யயன உத்ஸர்ஜன அகரண ப்ராயஶ்சித்தார்த்தம் அஷ்டோத்ர ஶத ஸங்க்யா காமோ கார்ஷீத் மன்யுர கார்ஷீத் இதி மந்த்ர ஜபம் கரிஷ்யே' மெனி மெனுவே. தெல்லெ ககொ3 மெனெதி, ஒர்ஸும் ஸோ ம்ஹடொ3 ஒண்டெஸ் வேத3ம் சொவ்து3னொ மெனெதி3, வேத3ம் ஸிக்கி முஸட3த்தக் ஜு2கு3 ஒர்ஸுன் ஹோய் மெனெத்தெ ஹாலி, உத்தராயன கலமு மெல்லொ அத்4யயனம் ஹிப்3பி3 ர்ஹவட்நாத்தக் கெரன். இஸனி கெரெத்தெகொ3 108 வால் 'காமோ கார்ஷீத் மன்யுர கார்ஷீத்' (ஆஸ்தொ ஹால், ராக் ஹால் கெரெஸ்) மெனி ஜபம் கெரி ப்ராயஶ்சித்தம் கெர்லுனொ

யஞோபவீத தா4ரணம்

யஞோபவீத (யஞ + உபவீத) தா4ரணம் மெனெத், ஜெஞ்ஜம் க4ல்லத்தெ மெனி அர்து2. எல்லெ, ஸௌணாலும் ஒண்டெ ஸம்ஸ்கார். அமி வேத3ம்கின், ஸ்மிரிதிம் ஸங்கி3ரியொ தா4னுக் யஞமுன், து3ஸுரெ காமுனுன் கெர்ன மெனெத் ஜெஞ்ஜம் க4ல்லி ர்ஹனொ. காமோ கார்ஷீத் ஜபம் கெரரியொ ஹால் அவ்ரெ மொன்னு பவித்ரம் (ஸுத்3தி4) ஹோரியொ தா4னுக், ஜெஞ்ஜம் க4ல்லரியொ ஹால் அவ்ரெ ஆங்கு3 பவித்ரம் ஹோயி.

தர்பணம்

தர்பண் கெரத்தெ மெனெத் 'திருப்தி கெரத்தெ' மெனி அர்து2. நொவ்வொ ஜெஞ்ஜம் க4ல்லி, ஜுன்னொ ஜெஞ்ஜம் ஹெட்டய ப2ராது, வேத3ம் மென்க்யானுக் ஸிக்கடெ3 காண்ட3 ர்ருஷினுகு, தே3வதா3னுகு, ப்3ரஹ்மாகு அட்சதொ3 ஹால் தர்பண் கெர்னொ. ப2ராது, பித்ருனுகு அட்சதொ3கின் தீள் ஸெராடி3 தர்பண் கெர்னொ. தர்பணு பனி ஸொட3த்தவேள், ஜெஞ்ஜமு ஸேத்தெ கா3ட், ஹாதும் ம்ஹத்3தி3 அல்லிகின் ஸொட்3னொ.

ர்ருஷி தர்பணமுகு3, தீ3 ஹாதும் தீர்து2 க2ல்லி, ஹாத் ம்ஹத்3தி3 ஹுடி3கின் ஸொட்3னொ.

தே3வ தர்பணமுகு3, தீ3 ஹாதும் தீர்து2 க2ல்லி, கங்கு3ரொ (Wrist) உன்சொ கெர்லி, அங்கி3லின் வாட் ர்ஹீ தீர்து2 ஸொட்3னொ.

ப்3ரஹ்ம தீர்து2கு3, அங்கி3லின் உன்சொ கெர்லி, தீர்து2 கங்கு3ரொ வாட் ஜாத்திஸொ ஸொட்3னொ.

பித்ரு தர்பணமுகு3, தை3ரொ ஹாது தர்ஜினிகின் (Right Hand Index finger) ஹகுண்டா (Thumb) வாட் ர்ஹீ தீர்து2 ஸொட்3னொ.

வேதா3ரம்ப3ம்

ர்ருஷினுகு3, தே3வதானுகு3, ப்3ரஹ்மாகு3, பித்ருனுகு3 தர்பண் கெரெ ப2ராது, ர்ருக்3, யஜுர், ஸாம, அத2ர்வ வேத3மு ர்ஹீ முது3ல்லா ஶுலோக் ஒண்டெ மென்தி, ஆசமனம் கெர்லுனொ.

ஆசமனம் முஸட்டி ஹாதும் தீர்து2 க2ல்லி, 'மொரெ ஆங்கு3, வத்தொ, மொன்னு, இந்தி3ரியம்னு ஹால், மொகொ3 களயிகின்தி, ந்ஹீஜியெத் ஸஹஜ ஸ்வபா4வ் (Natural Tendency) ஹாலி மீ காய் காய் கெரெஸ்கி, தெல்லெ அஸ்கி ஸ்ரீமன் நாராயணனுக் ஸமர்பணம் கெரரஸ்' மெனி மென்தி, அங்கி3லி ஸொம்மர் ர்ஹீ தீர்து2 ஸொட்3னொ.

* * * எகொ3 ஸெரொ ஸௌணால் ஸம்ஸ்கார் ஸம்பூர்ணு ஹொய்யொ !!* * *

கா3யத்ரி ஜபம்

ஸௌணாலுக் து3ஸுரந்தி3, ஸொளொபா2ர் ஹுடி3, ஆங்கு3 து4வ்தி, ஸந்த்3யா வந்த3னம் முஸட்டி, ஆசமனம், பிராணாயாமம், ஸங்கல்பம் கெர்த்தி பள்சாது 1008 வால் கா3யத்ரி மந்த்ரம் பாராயணம் கெர்னொ.