Sou.Dict

Performing Saunaal

Select Transliteration   
யஜுர் வேத3 உபாகர்மா

வேடும் கஷ்டொ பி2ல்லி, கௌ2னஸ் (East) பொகட் ஸியெ ஸொகன் ஒண்டெ கொ4டா3 பொள்கொ ஹொல்லொ பெட்மாட் தகிலி பி3ஸி, தீ3 தொ3ர்பொ3 குட்கொ பாய்ஞ் கா2ல் தகிலி தே3வுக் பாய்ஞ் பொட்3லி உபாகர்மா ஹர்ம்ப3ம் கெர்னொ.

ஆசமனம்

ஜைனொ (Right) ஹாது சூளும் தீர்து2 க2ல்லிகின் ஓம் அச்யுதாய நம:, ஓம் அச்யுதாய நம:, ஓம் கோ3விந்தா3ய நம:- மெனி ஆசமனம் கெர்னொ

அங்க3வந்த3னம்

கேஶவ - ஜைனொ (Right) ஹகுண்டொ ஹால் ஜைனொ க3வ்லாக் தெ4ர்னொ
நாராயண - ஜைனொ (Right) ஹகுண்டொ ஹால் தை3ரொ (Left) க3வ்லாக் தெ4ர்னொ
மாத3வ - ஜைனொ முத்3தி3 அங்கி3லி ஹால் ஜைனொ தொ3ளாக் தெ4ர்னொ
கோ3விந்த3 - ஜைனொ முத்3தி3 அங்கி3லி ஹால் தை3ரொ தொ3ளாக் தெ4ர்னொ


விஷ்ணு - ஜைனொ தர்ஜினி (Index Finger) ஹால் ஜைனொ நாகு3க் தெ4ர்னொ
மது4ஸூத3ன - ஜைனொ தர்ஜினி ஹால் தை3ரொ நாகு3க் தெ4ர்னொ
த்ரிவிக்ரம - ஜைனொ கில்லங்கி3லி ஹால் ஜைனொ கானு கொனாக் தெ4ர்னொ
வாமன - ஜைனொ கில்லங்கி3லி ஹால் தை3ரொ கானு கொனாக் தெ4ர்னொ


ஶ்ரீத4ர - ஜைனொ ம்ஹத்3தி3 அங்கி3லி ஹால் ஜைனொ கா2ந்து3க் தெ4ர்னொ
ஹ்ருஷீகேஶ - ஜைனொ ம்ஹத்3தி3 அங்கி3லி ஹால் தை3ரொ கா2ந்து3க் தெ4ர்னொ
பத்மநாப4 - அஸ்கி அங்கி3லின் ஹால் பொ4ம்பி3க் உன்சொ தெ4ர்னொ
தா3மோத4ர - அஸ்கி அங்கி3லின் ஹால் தொ3ஸ்காக் உன்சொ தெ4ர்னொ

பவித்ரம்

பவித்ரம் பாப விமோசனம் ஆயுர் தை4ர்ய ப3லம் ஸௌக்யம் கர்மாரம்ப4 : கிரியாவஹம் - மெனி மென்தி ஜைனொ முத்3தி3 அங்கி3லிம் பவித்ரம் க4ல்லுனொ

க3ணபதி த்4யானம்

ஶுக்லாம்ப3ரத4ரம், விஷ்ணும், ஶஶிவர்ணம், சதுர்பு4ஜம், ப்ரஸன்னவத3னம், த்4யாயேத், ஸர்வவிக்4னோப ஶாந்தயே !! மெனி மென்தி, தீ3 கபா3ல்டு3ர் விநாய் குட்டு தகுலுனொ

ப்ராணாயாமம்

முத்3தி3 அங்கி3லிம் பவித்ரம் ஸெராடி3, தீ தொ3ர்பா3 குட்கொ கொ3ளொ கெர்லி, ஹகுண்டொகின், முத்3தி3 அங்கி3லி ஹால் நாக் ஜ2ய்லி, பிராணாயாம் கெர்னொ

ஓம் பூ4: ஓம் பு4வ: ஓம் ஸ்வ: ஓம் மஹ: ஓம் ஜன: ஓம் தப: ஓகு3ம் ஸத்யம் ஓம் தத்ஸவிதுர்வரேண்யம் ப4ர்கோ3 தே3வஸ்ய தீ4மஹி தி4யோயோந ப்ரசோத3யாத் ! ஓமாபோ: ஜ்யோதிரஸ: அம்ருதம் ப்3ரஹ்மா பூ4ர்பு4வஸ்வரோம் !!

ஸங்கல்பம்

தை3ரொ தளஹாது (Left Palm), ஜைனொ தளஹாத் (Right Palm) ஹால் ஜ2ய்லி, ஜைனொ ஊரு (Right Thigh) ஹொல்லொ தொ2வ்லி, க2ல்லா மொந்துர் மென்னொ.

மமோபாத்த, ஸமஸ்த து3ரிதக்ஷயத்3வாரா ஶ்ரீபரமேஶ்வர ப்ரீதி2யர்த்தம் (மெனி பிகி3து3 கெரின் மென்னொ) / ஶ்ரீ ப4க3வதா3ஞா ஶ்ரீமன் நாராயண ப்ரீதி2யர்த்தம் (மெனி நாமு கெரின் மென்னொ) ததே3வ லக்3னம் ஸுதி3னம் ததே3வ தாராப3லம் சந்த்3ரப3லம் ததே3வ | வித்3யாப3லம் தை3வப3லம் ததே3வ லக்ஷ்மீபதே தே அங்க்4ரியுக3ம் ஸ்மராமி | அபவித்ர: பவித்ரோவா, ஸர்வாவஸ்தாங் க3தோ3பி3வா யஸ்மரேத் புண்ட3ரீகாக்ஷம் ஸபா3ஹ்ய ஆப்4யந்தர: சுசி: மானஸம், வாசிகம், பாபம் கர்மணா ஸமுபார்ஜிதம் ஶ்ரீராம ஸ்மரணேநைவ வ்யபோஹதி நஸம்ஸய: ஶ்ரீ ராம, ராம, ராம | திதி2ர் விஷ்ணு: ததாவார: நக்ஷத்ரம் விஷ்ணுரேவச | யோக3ஸ்ச கரணஞ்சைவ ஸர்வம் விஷ்ணுமயம் ஜகது | ஶ்ரீ கோ3விந்த3 கோ3விந்த3 கோ3விந்த3 அஸ்யஶ்ரீ ப4க3வத: மஹாபுருஷஸ்ய, விஷ்ணோராஞயா, ப்ரவர்த்தமானஸ்ய, ஆத்3ய ப்3ரஹ்மண: த்3விதீயபரார்த்தே ஶ்ரீ ஶ்வேத வராஹ கல்பே, வைவஸ்வத மன்வந்த்ரே, அஷ்டாவிம்ஶதி த3மே கலியுகே3 ப்ரத2மே பாதே3, ஜம்பூ3த்4வீபே, பா4ரத வர்ஷே, ப4ரத க2ண்டே3, ஸஹாப்தே, மேரோ: த3க்ஷிணபார்ஷ்வே, அஸ்மின் வர்த்தமானே வ்யாவஹாரிகே. பிரப4வாதிநாம ஷஷ்ட்2யா ஸம்வத்ஸரணாம் மத்3யே ஷோபக்ருது நாம ஸம்வத்ஸரே த3க்ஷிணாயனே வர்ஷ ர்ருதௌ சிம்ஹ மாஸே ஶுக்ல பக்ஷே பௌர்ணமாஸ்யாம் ஶுப4 திதௌ2 வாஸர: ஸௌம்ய வாஸரயுக்தா3யாம் ஶ்ரவிஷ்டா நக்ஷத்ரயுக்தா3யாம், ஸோப4னயோக3 ப4வகரணயுக்தா3யாம் ஏவம் கு3ண விஶேஷண, விஸிஷ்டாயாம், அஸ்யாம் பௌர்ணமாஸ்யாம் ஶுப4 திதௌ2 அத்4யாயன உத்ஸர்ஜன அகரண ப்ராயஶ்சித்தார்த்தம் அஷ்டோத்ர ஶதஸங்க்2யா காமோ கார்ஷீத் மன்யுர கார்ஷீத் இதி மந்த்ர ஜபம் கரிஷ்யே !

காமோ கார்ஷீத் மஹாமந்த்ர ஜபம்

காமோ கார்ஷீத் மன்யுர கார்ஷீத் மெனி 108 வால் ஜபம் கெர்னொ. முஸெத்திக்காம் ஹுடி3 ஹிப்3பி3ரி பாய்ஞ் பொட்3லி, காமோ கார்ஷீத் மன்யுர கார்ஷீத் நமோ நம: மெனி மென்தி, அபி3வாத3னம் கெர்னொ

அபி4வாத3னம்

தீ3 கான் ஜ2ய்லி பாட் ஒங்கி3லி, யஜுர்வேத3 ஶாகத்3தி3யாயே, ஆபஸ்தம்ப3 ஸூத்ர, (துரெ கோ3த்ரு நாவ்) கோ3த்ரஸ்ய (துரெ நெட்சத்ரு நாவ்) நக்ஷத்ரே , (துரெ ராஸி) ராஸௌ ஜாத3கஸ்ய, (துரெ நாவ்) ஶர்மணா: அஹோபோ3 அபி4வாத3யே !! மெனி மென்தி, பூ3ய்ஞ் தெ4ரி பாய்ஞ் பொட்னொ.

ஆசமனம்

அபி4வாத3னம் முஸட்டி ஆசமனம் கெர்னொ. பவித்ரம் கானும் தொ2வ்லி, தீர்து2 ஹாதும் க2ல்லி

ஓம் அச்யுதாய நம: | ஓம் அநந்தாய நம: | ஓம் கோ3விந்தா3ய நம: | மெனி மென்தி தீர்து2 பீலுனொ
கேஶவ, நாராயண - ஹகுண்டொ ஹால் ஜைனொ, தை3ரொ க3வ்லாக் தெ4ர்னொ
மாத3வ, கோ3விந்த3 - முத்3தி3 அங்கி3லி ஹால் ஜைனொ, தை3ரொ தொ3ளாக் தெ4ர்னொ
விஷ்ணு, மது4ஸூத3ன - தர்ஜினி ஹால் ஜைனொ, தை3ரொ நாகு3க் தெ4ர்னொ
த்ரிவிக்ரம, வாமன - கில்லங்கி3லி ஹால் ஜைனொ, தை3ரொ கானு கொனாக் தெ4ர்னொ
ஶ்ரீத4ர, ஹ்ருஷீகேஶ - ம்ஹத்3தி3 அங்கி3லி ஹால் ஜைனொ, தை3ரொ கா2ந்து3க் தெ4ர்னொ
பத்மநாப4, தா3மோத4ர - அஸ்கி அங்கி3லின் ஹால் பொ4ம்பி3க், தொ3ஸ்காக் உன்சொ தெ4ர்னொ

பிராணாயாமம்

பவித்ரம் அங்கி3லிம் க4ல்லிகின் பிராணாயாமம் கெர்னொ
ஓம் பூ4: ஓம் பு4வ: ஓம் ஸ்வ: ஓம் மஹ: ஓம் ஜன: ஓம் தப: ஓகு3ம் ஸத்யம் ஓம் தத்ஸவிதுர்வரேண்யம் ப4ர்கோ3 தே3வஸ்ய தீ4மஹி தி4யோயோந ப்ரசோத3யாத் ! ஓமாபோ: ஜ்யோதிரஸ: அம்ருதம் ப்3ரஹ்மா பூ4ர்பு4வஸ்வரோம் !!

ஸங்கல்பம்

அத்ய பூர்வோத்த ஏவம் கு3ண விஸேஷேண, விஸிஷ்டாயாம், அஸ்யாம் பௌர்ணமாஸ்யாம் ஶுப4 திதௌ2, ஶ்ரீபரமேஶ்வர ப்ரீதி2யர்த்தம் / ஶ்ரீ ப4கவதா3ஞா ஶ்ரீமன் நாராயண ப்ரீதி2யர்த்தம்! - மெனி ஸங்கல்பம் கெர்லி

நொவ்வொ ஜெஞ்ஜம் க4ல்லத்தெ (நூதன யஞோபவீத தா4ரணம்)

ஶ்ரீ ஸௌந்த3ரவள்ளி ஸமேத ஶ்ரீ ஸுந்தரராஜ ஸ்வாமி ஸன்னிதௌ
ஶ்ரீ மீனாக்ஷிதே3வி ஸமேத ஶ்ரீ ஸுந்தரேஶ்வரர் ஸ்வாமி ஸன்னிதௌ
ஶ்ரீ ரங்க3நாயகா3 ஸமேத ஶ்ரீரங்க3நாத2 ஸ்வாமி ஸன்னிதௌ
ஶ்ரீ அலமேலுமங்க3நாயகா3 ஸமேத ஶ்ரீ ஶ்ரீனிவாஸ ஸ்வாமி ஸன்னிதௌ
ஶ்ரீ பெருந்தே3விநாயகா3 ஸமேத ஶ்ரீ தே3வாதி3ராஜா ஸ்வாமி ஸன்னிதௌ

மமோபாத்த ஸமஸ்த பாபக்ஷயார்த்தம் ஶ்ராவண்யாம் பௌர்ணமாஸ்யாம் அத்4யாய உபாகர்மா கர்மா கரிஷ்யே!
ததங்க3ம் உபாகர்மாங்க3 ஸ்நானமஹம் கரிஷ்யே !
ததங்க3ம் யஞோபவீத தா4ரணம் கரிஷ்யே !
ததங்க3ம் காண்ட3 ர்ருஷி தர்பணம் கரிஷ்யே !

ஶ்ரௌத ஸ்மார்த விஹித நித்யகர்ம அனுஷ்டான யோக்3யதா3 ஸித்3தி4யர்த்தம் ப்3ரஹ்ம தேஜ: அபி4விருத்3தி4யர்த்தம் யஞோபவீத தா4ரணம் கரிஷ்யே !

மெனி ஸங்கல்பம் கெர்த்திகின், தொ3ர்பொ3 குட்கொ தை3ரொ பொகட் (Left side), உத்தரும் (North) தய்து3னொ. ஹாது அங்கி3லின் அஸ்கி ஒண்டேஸ்கன் செர்ச்சிலி,

யஞோபவீத தா4ரணே மந்த்ரஸ்ய,
ப்3ரஹ்ம ர்ருஷி:
மெனி தொ3ஸ்காக் தெ4ர்னொ
த்ரிஷ்டுப் ச2ந்த3: மெனி நாகு3 கொனாக் தெ4ர்னொ
பரமாத்மா தே3வதா3 மெனி ஹேமுக் தெ4ர்னொ.


ஜெஞ்ஜம் தீ2ன் தா4க்3 (Strands) ஸெரொ ர்ஹாய். ப்3ரஹ்மசாரின் ஒண்டெ ஜெஞ்ஜம்கின், ஸம்ஸாரின் தீ3 ஜெஞ்ஜம் க4ல்லுனொ.
முது3ல்லா ஜெஞ்ஜெம் ஹாதும் க2ல்லி, கா3ட் ஹகுண்டாக் ஸாத்திஸொ தொ2வ்லி, ஜைனொ தளஹாத் உன்சொ ஸாத்திஸொ உன்சொகின், தை3ரொ தளஹாத் கா2ல் ஸாத்திஸொ, பஞ்சபாத்ரம் ஹொல்லொ தொ2வ்லி


யஞோபவீத தா4ரணே விநியோக3:
யஞோபவீதம் பரமம் பவித்ரம் ப்ரஜாபதே யத்ஸஹஜம் புரஸ்தாத் ஆயுஷ்யம் அக்3ரியம் ப்ரதிமுஞ்சஶுப்4ரம் யஞோபவீதம் ப3லமஸ்து தேஜ:
மெனி மென்தி ஜெஞ்ஜம் க4ல்லுனொ.

ஆசமனம்

பவித்ரம் கானும் தொ2வ்லி, தீர்து2 ஹாதும் க2ல்லி
ஓம் அச்யுதாய நம: | ஓம் அநந்தாய நம: | ஓம் கோ3விந்தா3ய நம: | மெனி மென்தி தீர்து2 பீலுனொ
கேஶவ, நாராயண - ஹகுண்டொ ஹால் ஜைனொ, தை3ரொ க3வ்லாக் தெ4ர்னொ
மாத3வ, கோ3விந்த3 - முத்3தி3 அங்கி3லி ஹால் ஜைனொ, தை3ரொ தொ3ளாக் தெ4ர்னொ
விஷ்ணு, மது4ஸூத3ன - தர்ஜினி ஹால் ஜைனொ, தை3ரொ நாகு3க் தெ4ர்னொ
த்ரிவிக்ரம, வாமன - கில்லங்கி3லி ஹால் ஜைனொ, தை3ரொ கானு கொனாக் தெ4ர்னொ
ஶ்ரீத4ர, ஹ்ருஷீகேஶ - ம்ஹத்3தி3 அங்கி3லி ஹால் ஜைனொ, தை3ரொ கா2ந்து3க் தெ4ர்னொ
பத்மநாப4, தா3மோத4ர - அஸ்கி அங்கி3லின் ஹால் பொ4ம்பி3க், தொ3ஸ்காக் உன்சொ தெ4ர்னொ

பிராணாயாமம்

பவித்ரம் அங்கி3லிம் க4ல்லிகின் பிராணாயாமம் கெர்னொ
ஓம் பூ4: ஓம் பு4வ: ஓம் ஸ்வ: ஓம் மஹ: ஓம் ஜன: ஓம் தப: ஓகு3ம் ஸத்யம் ஓம் தத்ஸவிதுர்வரேண்யம் ப4ர்கோ3 தே3வஸ்ய தீ4மஹி தி4யோயோந ப்ரசோத3யாத் ! ஓமாபோ: ஜ்யோதிரஸ: அம்ருதம் ப்3ரஹ்மா பூ4ர்பு4வஸ்வரோம் !!

ஸங்கல்பம்

ஆஸ்ரமார்த்தம் விதீய யஞோபவீத தா4ரணம் கரிஷ்யே! - மெனி ஸங்கல்பம் கெர்லி


முது3ல்லொ ஸொகன், ஹாது அங்கி3லின் அஸ்கி ஒண்டேஸ்கன் செர்ச்சிலி,
யஞோபவீத தா4ரணே மந்த்ரஸ்ய,
ப்3ரஹ்ம ர்ருஷி:
மெனி தொ3ஸ்காக் தெ4ர்னொ
த்ரிஷ்டுப் ச2ந்த3: மெனி நாகு3 கொனாக் தெ4ர்னொ
பரமாத்மா தே3வதா3 மெனி ஹேமுக் தெ4ர்னொ.

யஞோபவீத தா4ரணே விநியோக3: மெனி மென்தி, ஜெஞ்ஜெம் ஹாதும் க2ல்லி
யஞோபவீதம் பரமம் பவித்ரம் ப்ரஜாபதே யத்ஸஹஜம் புரஸ்தாத் ஆயுஷ்யம் அக்3ரியம் ப்ரதிமுஞ்சஶுப்4ரம் யஞோபவீதம் ப3லமஸ்து தேஜ: மெனி மென்தி தி3வ்வா ஜெஞ்ஜம் க4ல்லுனொ.

ஜுன்னொ ஜெஞ்ஜம் ஹெட3த்தெ (யஞோபவீத விஸர்ஜனம்)

உபவீதம் பி4ன்னதந்தும் ஜீர்ணம் கஶ்மல தூ3ஷிதம் ! விஸ்ருஜாமி ஜலே ப்3ரஹ்மவர்ச்சோ தீ4ர்கா3யுரஸ்துமே !! மெனி மென்தி, ஜுன்னொ ஜெஞ்ஜம் ஹெடி, ரொவ்வொ தீர்து2 ஸொடி3 புரோர்ச்சனொ கெர்த்தி, உத்தர் பொகட் தய்து3னொ

ஆசமனம்

பவித்ரம் கானும் தொ2வ்லி, தீர்து2 ஹாதும் க2ல்லி
ஓம் அச்யுதாய நம: | ஓம் அநந்தாய நம: | ஓம் கோ3விந்தா3ய நம: | மெனி மென்தி தீர்து2 பீலுனொ
கேஶவ, நாராயண - ஹகுண்டொ ஹால் ஜைனொ, தை3ரொ க3வ்லாக் தெ4ர்னொ
மாத3வ, கோ3விந்த3 - முத்3தி3 அங்கி3லி ஹால் ஜைனொ, தை3ரொ தொ3ளாக் தெ4ர்னொ
விஷ்ணு, மது4ஸூத3ன - தர்ஜினி ஹால் ஜைனொ, தை3ரொ நாகு3க் தெ4ர்னொ
த்ரிவிக்ரம, வாமன - கில்லங்கி3லி ஹால் ஜைனொ, தை3ரொ கானு கொனாக் தெ4ர்னொ
ஶ்ரீத4ர, ஹ்ருஷீகேஶ - ம்ஹத்3தி3 அங்கி3லி ஹால் ஜைனொ, தை3ரொ கா2ந்து3க் தெ4ர்னொ
பத்மநாப4, தா3மோத4ர - அஸ்கி அங்கி3லின் ஹால் பொ4ம்பி3க், தொ3ஸ்காக் உன்சொ தெ4ர்னொ

பிராணாயாமம்

பவித்ரம் அங்கி3லிம் க4ல்லிகின் பிராணாயாமம் கெர்னொ
ஓம் பூ4: ஓம் பு4வ: ஓம் ஸ்வ: ஓம் மஹ: ஓம் ஜன: ஓம் தப: ஓகு3ம் ஸத்யம் ஓம் தத்ஸவிதுர்வரேண்யம் ப4ர்கோ3 தே3வஸ்ய தீ4மஹி தி4யோயோந ப்ரசோத3யாத் ! ஓமாபோ: ஜ்யோதிரஸ: அம்ருதம் ப்3ரஹ்மா பூ4ர்பு4வஸ்வரோம் !!

ஸங்கல்பம்

மமோபாத்த, ஸமஸ்த து3ரிதக்ஷயத்3வாரா ஶ்ரீபரமேஶ்வர ப்ரீதி2யர்த்தம் / ஶ்ரீ ப4க3வதா3ஞா ஶ்ரீமன் நாராயண ப்ரீதி2யர்த்தம் ஶ்ராவண்யாம் பௌர்ணமாஸ்யாம் அத்4யாய உபாகர்ம கர்மாங்க3ம் ப்ராஜாபத்யாதி3 காண்ட3 ர்ருஷி தர்பணம் கரிஷ்யே!

காண்ட3 ர்ருஷி தர்பணம்

பவித்ரம் அங்கி3லிம் க4ல்லிகின், ஜெஞ்ஜம் மாலொ ஸொகன் க4ல்லி, ஹாத் போ4ர் அட்சதொ க2ல்லி, ஒண்டொண்டொ காண்ட3 ர்ருஷினுக் தீ2ன் தீ3ன் வால் தீர்து2 ஸொட்3னொ.

தீ3 ஹாதுனுக் ம்ஹத்3தி3 ர்ஹீ ர்ருஷி தீர்து2 ஸொட்3னொ


ப்ரஜாபதிம் காண்ட3 ர்ருஷிம் தர்பயாமி
ஸோமம் காண்ட3 ர்ருஷிம் தர்பயாமி
அக்3னிம் காண்ட3 ர்ருஷிம் தர்பயாமி
விஸ்வான் தே3வானே காண்ட3 ர்ருஷிம் தர்பயாமி

அங்கி3லி கொனா வாட் ர்ஹீ தே3வ தீர்து2 ஸொட்3னொ


ஸாஹின்கீ3ர் தே3வதா3: உபநிஷத: தர்பயாமி
யாஞீகீர் தே3வதா3: உபநிஷத: தர்பயாமி
வாருநீர் தே3வதா3: உபநிஷத: தர்பயாமி
கங்கு3ரொ (Wrist) வாட் ர்ஹீ ப்3ரஹ்ம தீர்து2 ஸொட்3னொ

ப்3ரஹ்மாணம் ஸ்வயம்பு4வம் தர்பயாமி

அங்கி3லி கொனா வாட் ர்ஹீ தே3வ தீர்து2 ஸொட்3னொ

ஸதஸஸ்பதிம் தர்பயாமி
ர்ருக்3 வேத3ம் தர்பயாமி
யஜுர் வேத3ம் தர்பயாமி
ஸாம வேத3ம் தர்பயாமி
அத2ர்வ வேத3ம் தர்பயாமி
புராணம் தர்பயாமி
கல்பம் தர்பயாமி

பா3ப் ஸேத்தெனு நேரொ ஆசமனுமு ஜேடு3னொ.
பா3ப் ந்ஹாத்தெனு ஜெஞ்ஜம் ஹுர்படொ3 க4ல்லி (ப்ராச்சினவீதம்) ஹாதும் அட்சதொ3கின் தீள் க2ல்லி, ஒண்டொடொண்டொ பித்ருனுகு3 தீ2ன் தீ2ன் வால் ஹகுண்டா வாட் பித்ரு தர்பண தீர்து2 ஸொட்3னொ.


ஸோம: பித்ருமான் யம: அங்கீ3ரஸ்வான் அக்3னி: க3வ்யவாஹனயத3யா: யே பிதர: தான் பித்ருன் தர்பயாமி
ஸர்வான் பித்ருன் தர்பயாமி
ஸர்வ பித்ருக3ண: தர்பயாமி
ஸர்வ பித்ருபத்னி: தர்பயாமி
ஸர்வ பித்ருக3ண: பத்னி: தர்பயாமி

ஊர்ஜம் வஹந்தி: அம்ருதம் க்4ருதம் பய: கீலாலம் பரிஸ்ருதம் ஸ்வதா4ஸ்த தர்பயதமே காண்ட3ர்ருஷி பித்ருனு திருப்தியதா3 ! திருப்தியதா3! திருப்தியதா3 !
மெனி மென்தி, ஹாத் ஹுர்படொ3 பி2வ்ரிலேத் தீள்கின் பனி ஸொடி3கின் தர்பணொ முஸட்டி, ஜெஞ்ஜம் நேரொ (உபவீதம்) க4ல்லுனொ.

ஆசமனம்

பவித்ரம் கானும் தொ2வ்லி, தீர்து2 ஹாதும் க2ல்லி
ஓம் அச்யுதாய நம: | ஓம் அநந்தாய நம: | ஓம் கோ3விந்தா3ய நம: | மெனி மென்தி தீர்து2 பீலுனொ
கேஶவ, நாராயண - ஹகுண்டொ ஹால் ஜைனொ, தை3ரொ க3வ்லாக் தெ4ர்னொ
மாத3வ, கோ3விந்த3 - முத்3தி3 அங்கி3லி ஹால் ஜைனொ, தை3ரொ தொ3ளாக் தெ4ர்னொ
விஷ்ணு, மது4ஸூத3ன - தர்ஜினி ஹால் ஜைனொ, தை3ரொ நாகு3க் தெ4ர்னொ
த்ரிவிக்ரம, வாமன - கில்லங்கி3லி ஹால் ஜைனொ, தை3ரொ கானு கொனாக் தெ4ர்னொ
ஶ்ரீத4ர, ஹ்ருஷீகேஶ - ம்ஹத்3தி3 அங்கி3லி ஹால் ஜைனொ, தை3ரொ கா2ந்து3க் தெ4ர்னொ
பத்மநாப4, தா3மோத4ர - அஸ்கி அங்கி3லின் ஹால் பொ4ம்பி3க், தொ3ஸ்காக் உன்சொ தெ4ர்னொ

பிராணாயாமம்

பவித்ரம் அங்கி3லிம் க4ல்லிகின் பிராணாயாமம் கெர்னொ
ஓம் பூ4: ஓம் பு4வ: ஓம் ஸ்வ: ஓம் மஹ: ஓம் ஜன: ஓம் தப: ஓகு3ம் ஸத்யம் ஓம் தத்ஸவிதுர்வரேண்யம் ப4ர்கோ3 தே3வஸ்ய தீ4மஹி தி4யோயோந ப்ரசோத3யாத் ! ஓமாபோ: ஜ்யோதிரஸ: அம்ருதம் ப்3ரஹ்மா பூ4ர்பு4வஸ்வரோம் !!

ஸங்கல்பம்

மமோபாத்த, ஸமஸ்த து3ரிதக்ஷயத்3வாரா ஶ்ரீபரமேஶ்வர ப்ரீதி2யர்த்தம் / ஶ்ரீ ப4க3வதா3ஞா ஶ்ரீமன் நாராயண ப்ரீதி2யர்த்தம் ஶ்ராவண்யாம் பௌர்ணமாஸ்யாம் வேத3 அத்4யயனம் கரிஷ்யே!

வேதா3ரம்ப4ம்

பவித்ரம் அங்கி3லிம் க4ல்லி, வேதா3ரம்ப4 மொந்துர் மென்னொ.
ஹரி ஓம் ! அக்3னி: மீளே ப்ரோஹிதம் யஞஸ்ய தே3வம் ருத்விஜம் ஹோதாரம் ரத்ன தா4தமம். ஹரி ஓம் !
ஹரி ஓம் ! இஷேத் வோர்ஜே த்வா வாயவஸ்தோ2 உபாயவஸ்த2 தே3வோவஸ்ஸ விதா: ப்ரார்ப்பயது ஸிரேஶ்ட தமாய கர்மணே. ஹரி ஓம் !
ஹரி ஓம் ! அக்3ன ஆயாஹி வீதயே க்3ருணானே ஹவ்ய தா3தயே நிஹோதா3 ஸத்ஸி ப3ர்ஹிஷி ஹரி ஓம் !
ஹரி ஓம் ! ஸந்நோதே3 வீரபி3ஷ்டய ! ஆபோ ப4வந்து பீதயே ! ஸம்யோர பி4ஸ்திரவந்துந: ! ஹரி ஓம் !


பவித்ரம் கானும் தொ2வ்லிகின் ஒண்டெவால், பள்சொ, பவித்ரம் கானும் ர்ஹீ ஹெடி3, ஸொவ்டி3 தய்தி3 ஒண்டெவால் மெனி தீ3வால் ஆசமனம் கெர்னொ.
ஓம் அச்யுதாய நம: | ஓம் அநந்தாய நம: | ஓம் கோ3விந்தா3ய நம: | மெனி மென்தி தீர்து2 பீலுனொ
கேஶவ, நாராயண - ஹகுண்டொ ஹால் ஜைனொ, தை3ரொ க3வ்லாக் தெ4ர்னொ
மாத3வ, கோ3விந்த3 - முத்3தி3 அங்கி3லி ஹால் ஜைனொ, தை3ரொ தொ3ளாக் தெ4ர்னொ
விஷ்ணு, மது4ஸூத3ன - தர்ஜினி ஹால் ஜைனொ, தை3ரொ நாகு3க் தெ4ர்னொ
த்ரிவிக்ரம, வாமன - கில்லங்கி3லி ஹால் ஜைனொ, தை3ரொ கானு கொனாக் தெ4ர்னொ
ஶ்ரீத4ர, ஹ்ருஷீகேஶ - ம்ஹத்3தி3 அங்கி3லி ஹால் ஜைனொ, தை3ரொ கா2ந்து3க் தெ4ர்னொ
பத்மநாப4, தா3மோத4ர - அஸ்கி அங்கி3லின் ஹால் பொ4ம்பி3க், தொ3ஸ்காக் உன்சொ தெ4ர்னொ

ஹாதும் தீர்து2 க2ல்லி, ஹாத் லம்பொ3 கெர்லி,
காயேன வாசா, மனஸேந்த்3ரியைர்வா, பு3த்3த்4யாத்மனாவா, ப்ரக்ருதிஸ்வபா4வாத் ! கரோமி யத்3யத் ஸகலம் பரஸ்மை ஸ்ரீமன் நாராயணயேதி ஸமர்பயாமி ! - மெனி அங்கி3லினு கொனா வாட் ர்ஹீ தீர்து2 ஸொட்3டி,

கூர்ச தே3வதயோ நம: யதா3 ஸ்தா2னம் ப்ரதிஷ்டபயாமி - மெனி மென்தி முஸட்டுனொ.

* * * எகொ3 ஸெரொ ஸௌணால் ஸம்ஸ்கார் ஸம்பூர்ணு ஹொய்யொ !!* * *