Sou.Dict
Frequently used sentences
(Sorted by English Alpha & Logical Order)
Select Transliteration   
Sentence in EnglishTranslation in SourashtraTranslation in Tamil
Bye byeஜீலி அவுஸ்போய் வருகிறேன்
Bye, see you thenஅவுஸ், ப2ள்சாது மிளென்வருகிறேன், பிறகு சந்திப்போம்
Can you do it for me?மொகொ3குச்சி கெரத்தக் முஸையா?எனக்காகச் செய்ய முடியுமா?
See hereஏட் ஸவொஇங்கே பார்க்கவும்
Come hereஏட் ஆவ்இங்கே வா
Come with meமொரெ ஸெராடி3 ஆவ்என்னுடன் வா
What are you doing?தூ காய் கெர்லேத் ஸேத்தெ?நீ என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறாய்?
I am eatingமீ கை2லேத் ஸேநான் சாப்பிடுகிறேன்
I am coming after eatingகை2ய்தி அவுஸ்சாப்பிட்டுவிட்டு வருகிறேன்
I am very hungryமொகொ3 ஜு2க்கு பூ4க் கெரரஸ்எனக்கு மிகவும் பசிக்கிறது
Come to eatகா2த்தொ அவொசாப்பிட வாருங்கள்
Shall we go eat?கா2த்தக் ஜியென்யா?சாப்பிட போகலாமா?
When will you eat?துமி கொ2ப்3பொ3 கா2ன்?நீங்கள் எப்போது சாப்பிடுவீர்கள்?
Did you eat?துமி க2யாஸ்யா?நீங்கள் சாப்பிட்டீர்களா?
Did you have breakfast?நாஸ்தொ கெராஸ்யா?காலை உணவு சாப்பிட்டீர்களா?
Shall we go to lunch?து4வாரி பா4த் கா2த்தக் ஜியென்யா?மதிய உணவிற்கு செல்வோமா?
What is today's lunch?ஹிந்தா3 து4வாரி பா4த் காயோ?இன்றைய மதிய உணவு என்ன?
What is the menu today?ஹிந்தொ3 காய் ப4ஜ்ஜி பொ4ஸுலொ?இன்று என்ன காய்கறி?
Do you like this?எல்லெ துங்கொ3 ஒப்பாய்யா?இது உங்களுக்கு பிடிக்குமா?
Do you want this?எல்லெ துங்கொ3 பஜெயா?இது உங்களுக்கு வேண்டுமா?
Don't leave meமொகொ3 ஸொட்3டி3 ஜானகொ3என்னை விட்டு போகாதே
Don't take life, Don't nagஜீவ் ஹெட்3னகொ3உயிரை எடுக்காதெ, நச்சரிக்காதெ
Forgive meமொகொ3 மாப் கெர்த்தெஎன்னை மன்னித்துவிடு
Go and studyஜீ சொவ்தி3 ஜாபோய் படி போ
Wish you a happy birth dayதுங்கொ3 ஸொந்தோஷ்ஹொயெ உஜ்ஜெதி3ன்னு நந்தி3னுன்உங்களுக்கு இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்
Happy Birth day wishesஸொந்தோஷ்ஹொயெ உஜ்ஜெதி3ன்னு நந்தி3னுன்இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்
Wish you a happy married lifeஸொந்தோஷ்ஹொயெ ஹொராடு3 ஜித்ரவுக் நந்தி3னுன்மகிழ்ச்சியான திருமண வாழ்க்கை அமைய வாழ்த்துக்கள்
Happy wedding anniversaryஸொந்தோஷ்ஹொயெ ஹொராடு3 தி3ன்னு நந்தி3னுன்இனிய திருமணநாள் வாழ்த்துக்கள்
Happy 60th birthdayஸொந்தோஷ்ஹொயெ ஸட்வொ உஜ்ஜெதி3ன்னு நந்தி3னுன்இனிய அறுபதாவது பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்
Happy 80th birthdayஸொந்தோஷ்ஹொயெ அஸ்வொ உஜ்ஜெதி3ன்னு நந்தி3னுன்இனிய எண்பதாவது பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்
Happy 60th marriageஸொந்தோஷ்ஹொயெ ஸாட்டு ஹொராடு3 நந்தி3னுன்இனிய அறுபதாம் கல்யாண வாழ்த்துக்கள்
Happy 80th marriageஸொந்தோஷ்ஹொயெ அஶீதி ஹொராடு3 நந்தி3னுன்இனிய எண்பதாம் கல்யாண வாழ்த்துக்கள்
Happy Diwali wishesஸொந்தோஷ்ஹொயெ தி3வளி நந்தி3னுன்இனிய தீபாவளி வாழ்த்துக்கள்
Happy independence day wishesஸொந்தோஷ்ஹொயெ ஸ்வதந்த்ர தி3ன்னு நந்தி3னுன்இனிய சுதந்திர தின வாழ்த்துக்கள்
Have you spoken to them?தெங்கொ3 ஸெராடி3 வத்தொ கெர்ராஸ்யா?அவர்களிடம் பேசியிருக்கிறீர்களா?
How are you?கோனக் ஸே? ஸௌர்யம்யா?எப்படி இருக்கிறீர்கள்? நலமா?
I am fine, I am doing good, I am goodமீ ஸௌர்யம்நான் நன்றாக இருக்கிறேன்
I can not meet you todayமீ தொகொ3 ஹிந்தொ3 ஸாத்தக் முஸுனாஇன்று உன்னை சந்திக்க முடியாது
I like youமீ தொகொ3 ஆஸ்தொ பொட3ரஸ்நான் உன்னை விரும்புகிறேன்
I love youமீ தொகொ3 ப்ராமொ பொட3ரஸ்நான் உன்னை காதலிக்கிறேன்
I miss youதூ ந்ஹீநாத்தயொ களாரஸ்நீ இல்லாததை உணர்கிறேன்
I hate youமீ தொகொ3 ரொஸரஸ்நான் வெறுக்கிறேன்
I don't like youமொகொ3 தொகொ3 ஒப்பாரனிஎனக்கு உன்னை பிடிக்கவில்லை
I need some restமொகொ3 ரொவ்வொ விஶ்ராந்தி பஜெஎனக்கு கொஞ்சம் ஓய்வு தேவை
I will be with you in all difficult timesஅஸ்கி கெஷ்டமுவேளும் மீ தொரெ ஸெராடி3 ர்ஹவுஎல்லா கடினமான நேரங்களிலும் நான் உங்களுடன் இருப்பேன்
I will comeமீ அவுநான் வருவேன்
I will text you tomorrowஸொந்தொ3 துங்கொ3 இவர் த4ட்3டு3ஸ்நாளை உங்களுக்கு குறுஞ்செய்தி அனுப்புவேன்
I'm going to sleepமீ நிஞ்ஜத்தக் ஜாரியொநான் தூங்க செல்கிறேன்
Is it good?சோட் ஸேயா?நன்றாக இருக்கிறதா?
May god bless youதே3வ் துங்கொ3 ஆஶிர்வாத்3 கெரந்தொ3கடவுள் உன்னை ஆசீர்வதிப்பாராக
My name is Mani, I am Maniமொரெ நாவ் மணி, மீ மணிஎன் பெயர் மணி, நான் மணி
Nicely explainedஶ்ரேஷ்டுகன் இவர் கெர்யாஸ்அருமையாக விளக்கினார்
No consentஸம்மத் ந்ஹீசம்மதம் இல்லை
Not fair !!சோட் ஸேகி3 !!நல்லா இருக்கே !!
Shut upதோன் ஜா2ய்வாயை மூடு
Shut your mouth and goதோன் ஜ2ய்லி ஜாவாயை மூடிக்கொண்டு போ
Tell me brotherஸங்கு3வொ ப3வுசொல்லுங்க தம்பி
Thanks for understandingஜன்லியெத்தெகொ3 த4ன்னுபுரிந்து கொண்டதற்கு நன்றி
Very good movieவேன் சொக்கட்3 சித்ருரொம்ப நல்ல படம்
Very nice songபெ4ளி சொக்கட் கீ3த்மிகவும் அருமையான பாடல்
Wait, I am comingர்ஹா, மீ அவுஸ்இரு, நான் வருகிறேன்
We will giveஅமி தெ3வெநாங்கள் கொடுப்போம்
What are you saying?காய் மெனரியொ?என்ன சொல்கிறாய்?
What are you studying?துமி காய் சொவ்தி3லேத் ஸேத்தெநீங்கள் என்ன படித்துக்கொண்டிருக்கிறீர்கள்?
What are you trying to say?தூ காய் ஸங்க3த்தக் அவரியொ?நீ என்ன சொல்ல முயல்கிறாய்?
What do you say?துமி காய் மெனரியொ?நீங்கள் என்ன சொல்கிறீர்கள்?
What is its price?தெல்லெகா3 மோல் காயொ?அதன் விலை என்ன?
What is your age? How old are you?துரெ ஒர்ஸு இக்கொ?, துங்கொ3 காய் ஒர்ஸு?உங்கள் வயது என்ன? உங்களுக்கு என்ன வயது?
What is your name?துரெ நாவ் காயொ?உங்கள் பெயர் என்ன?
What next?ப2ள்சாத் காயொ?அடுத்து என்ன?
When do you sleep?தூ கொ2ப்3பொ3 நிஞ்ஜய்?நீ எப்போழுது உறங்குவாய்?
Where are you going?துமி கோட் ஜாரியொ?நீங்கள் எங்கே போகிறீர்கள்?
Where are you?துமி கோட் ஸேத்தெ?நீங்கள் எங்கே இருக்கிறீர்கள்?
Where did you buy this?எல்லெ கோட் க2டெ3யொ?இதை எங்கே வாங்கினீர்கள்?
Where did you go?தூ கோட் ஜியெயொ?நீ எங்கே போனாய்?
Where is the shop?அங்கி3டி3 கோட் ஸேத்தெ?கடை எங்கே இருக்கிறது?
Which school do you study in?தூ கொல்லெ பொள்டமு சொவ்த3ரியொ?நீ எந்த பள்ளியில் படிக்கிறாய்?
Who is she?தெனொ கோன்?யார் அவள்?
Why can't tell?ஸங்க3த்தக் காய்?சொல்வதற்கு என்ன?
Will you marry me?தூ மொகொ3 ஹொராட்3 கெர்லய்யா?நீ என்னை திருமணம் செய்துகொள்வாயா?
You are beautifulதுமி ஸிங்க்3யார் ஸேநீங்கள் அழகாக இருக்கிறீர்கள்
You could not hide your high bunதுரெ கொ2பாக் ஜ2கத்தக் முஸெனிஉங்கள் கொண்டையை மறைக்க முடியவில்லை
Your relation?துங்கொ3 ஒஸ்துயா?உங்களுக்கு உறவா?