Sou.Dict

Gayathri Japam

Select Transliteration   
காயத்ரி ஜபம்

வேடும் கஷ்டொ பி2ல்லி, கௌ2னஸ் (East) பொகட் ஸியெ ஸொகன் ஒண்டெ கொ4டா3 பொள்கொ ஹொல்லொ பெட்மாட் தகிலி பி3ஸி, தீ3 தொ3ர்பொ3 குட்கொ பாய்ஞ் கா2ல் தகிலி தே3வுக் பாய்ஞ் பொட்3லி கா3யத்ரி ஜபம் ஹர்ம்ப3ம் கெர்னொ.

ஆசமனம்

ஜைனொ ஹாது சூளும் தீர்து2 க2ல்லிகின் ஆசமனம் கெர்னொ
ஓம் அச்யுதாய நம: | ஓம் அநந்தாய நம: | ஓம் கோ3விந்தா3ய நம: | மெனி மென்தி தீர்து2 பீலுனொ
கேஶவா, நாராயணா - ஹகுண்டொ ஹால் ஜைனொ, தை3ரொ க3வ்லாக் தெ4ர்னொ
மாத3வா, கோ3விந்தா3 - முத்3தி3 அங்கி3லி ஹால் ஜைனொ, தை3ரொ தொ3ளாக் தெ4ர்னொ
விஷ்ணு, மது4ஸூத3னா - தர்ஜினி ஹால் ஜைனொ, தை3ரொ நாகு3க் தெ4ர்னொ
த்ரிவிக்ரமா, வாமனா - கில்லங்கி3லி ஹால் ஜைனொ, தை3ரொ கானு கொனாக் தெ4ர்னொ
ஶ்ரீத4ரா, ஹ்ருஷீகேஶா - ம்ஹத்3தி3 அங்கி3லி ஹால் ஜைனொ, தை3ரொ கா2ந்து3க் தெ4ர்னொ
பத்மநாபா4, தா3மோத4ரா - அஸ்கி அங்கி3லின் ஹால் பொ4ம்பி3க், தொ3ஸ்காக் உன்சொ தெ4ர்னொ

பவித்ரம்

பவித்ரம் பாப விமோசனம் ஆயுர் தை4ர்ய ப3லம் ஸௌக்யம் கர்மாரம்ப4 : கிரியாவஹம் - மெனி மென்தி ஜைனொ முத்3தி3 அங்கி3லிம் பவித்ரம் க4ல்லுனொ

க3ணபதி த்4யானம்

ஶுக்லாம்ப3ரத4ரம், விஷ்ணும், ஶஶிவர்ணம், சதுர்பு4ஜம், ப்ரஸன்னவத3னம், த்4யாயேத், ஸர்வவிக்4னோப ஶாந்தயே !! மெனி மென்தி, தீ3 கபா3ல்டு3ர் விநாய் குட்டு தகுலுனொ

ப்ராணாயாமம்

முத்3தி3 அங்கி3லிம் பவித்ரம் ஸெராடி3, தீ தொ3ர்பா3 குட்கொ கொ3ளொ கெர்லி, ஹகுண்டொகின், முத்3தி3 அங்கி3லி ஹால் நாக் ஜ2ய்லி, பிராணாயாம் கெர்னொ

ஓம் பூ4: ஓம் பு4வ: ஓம் ஸ்வ: ஓம் மஹ: ஓம் ஜன: ஓம் தப: ஓகு3ம் ஸத்யம் ஓம் தத்ஸவிதுர்வரேண்யம் ப4ர்கோ3 தே3வஸ்ய தீ4மஹி தி4யோயோந ப்ரசோத3யாத் ! ஓமாபோ: ஜ்யோதிரஸ: அம்ருதம் ப்3ரஹ்மா பூ4ர்பு4வஸ்வரோம் !!

மஹாஸங்கல்பம்

தை3ரொ தளஹாது (Left Palm), ஜைனொ தளஹாத் (Right Palm) ஹால் ஜ2ய்லி, ஜைனொ ஊரு (Right Thigh) ஹொல்லொ தொ2வ்லி, க2ல்லா மொந்துர் மென்னொ.

மமோபாத்த, ஸமஸ்த து3ரிதக்ஷயத்3வாரா ஶ்ரீபரமேஶ்வர ப்ரீதி2யர்த்தம் (மெனி பிகி3து3 கெரின் மென்னொ) / ஶ்ரீ ப4க3வதா3ஞா ஶ்ரீமன் நாராயண ப்ரீதி2யர்த்தம் (மெனி நாமு கெரின் மென்னொ) அபவித்ர: பவித்ரோவா, ஸர்வாவஸ்தாங் க3தோ3பி3வா யஸ்மரேத் புண்ட3ரீகாக்ஷம் ஸபா3ஹ்ய ஆப்4யந்தர: சுசி: மானஸம், வாசிகம், பாபம் கர்மணா ஸமுபார்ஜிதம் ஶ்ரீராம ஸ்மரணேநைவ வ்யபோஹதி நஸம்ஸய: ஶ்ரீ ராம, ராம, ராம | திதி2ர் விஷ்ணு: ததாவார: நக்ஷத்ரம் விஷ்ணுரேவச | யோக3ஸ்ச கரணஞ்சைவ ஸர்வம் விஷ்ணுமயம் ஜகது | ஹரி ஓம்! தத் ஸத் ! ஶ்ரீ கோ3விந்த3 கோ3விந்த3 கோ3விந்த3 அஸ்யஶ்ரீ ப4க3வத: மஹாபுருஷஸ்ய, விஷ்ணோராஞயா, ப்ரவர்த்தமானஸ்ய, அத்4ய ப்3ரஹ்மண: த்3விதீயபரார்த்தே ஶ்ரீ ஶ்வேத வராஹ கல்பே, வைவஸ்வத மன்வந்த்ரே, அஷ்டாவிம்ஶதி த3மே கலியுகே3 ப்ரத2மே பாதே3, ஜம்பூ3த்4வீபே, பா4ரத வர்ஷே, ப4ரத க2ண்டே3, ஸஹாப்தே, மேரோ: த3க்ஷிணபார்ஷ்வே, அஸ்மின் வர்த்தமானே வ்யாவஹாரிகே. பிரபா4வாதிநாம ஷஷ்ட்2யா ஸம்வத்ஸரணாம் மத்3யே பிலவ நாம ஸம்வத்ஸரே த3க்ஷிணாயனே வர்ஷ ர்ருதௌ ஸிம்ஹ மாஸே க்ருஷ்ண பக்ஷே ப்ரத2மாயாம் ஶுப4 திதௌ2 வாஸர: இந்து3 வாஸரயுக்தா3யாம் ஸத3பி3ஷ நக்ஷத்ரயுக்தா3யாம், ஶ்ரீ விஷ்ணு யோக3, ஶ்ரீ விஷ்ணு கரண, ஸுப4 யோக3 ஸுப4 கரண ஏவம் கு3ண விஶேஷண, விஸிஷ்டாயாம், அஸ்யாம் வர்த்தமானஸ்யாம் ப்ரத2மாயாம் ஶுப4 திதௌ2 மித்2யாதீத ப்ராயஶ்சித்தார்த்தம் தோ3ஷ வத்ஸு, அபதனீய ப்ராயஶ்சித்தார்த்தம், ஸம்வத்ஸர ப்ராயஶ்சித்தார்த்தம் அஷ்டோத்ர, ஸஹஸ்ர ஸங்க்2யா கா3யத்ரி மஹாமந்த்ர ஜபம் கரிஷ்யே

கா3யத்ரி ஜபம்

Click to play Gayathri Mantram for one time

Click to play Gayathri Mantram for 1008 times

Number of times played : 0

ஓம் பூ4ர்பு4வ: ஸ்வ: தத்ஸவிதுர்வரேண்யம் ப4ர்கோ3 தே3வஸ்ய தீ4மஹி தி4யோ யோந: ப்ரசோத3யாத் - மெனி 1008 வால் கா3யத்ரி ஜபம் கெர்னொ

பிராணாயாமம்

கா3யத்ரி ஜபம் முஸட்டி, முத்3தி3 அங்கி3லிம் பவித்ரம் ஸெராடி3, தீ தொ3ர்பா3 குட்கொ கொ3ளொ கெர்லி, ஹகுண்டொகின், முத்3தி3 அங்கி3லி ஹால் நாக் ஜ2ய்லி, பிராணாயாம் கெர்னொ
ஓம் பூ4: ஓம் பு4வ: ஓம் ஸ்வ: ஓம் மஹ: ஓம் ஜன: ஓம் தப: ஓகு3ம் ஸத்யம் ஓம் தத்ஸவிதுர்வரேண்யம் ப4ர்கோ3 தே3வஸ்ய தீ4மஹி தி4யோயோந ப்ரசோத3யாத் ! ஓமாபோ: ஜ்யோதிரஸ: அம்ருதம் ப்3ரஹ்மா பூ4ர்பு4வஸ்வரோம் !!

ஆசமனம்

பவித்ரம் கானும் தொ2வ்லிகின் ஒண்டெவால், பள்சொ, பவித்ரம் கானும் ர்ஹீ ஹெடி3, ஸொவ்டி3 தய்தி3 ஒண்டெவால் மெனி தீ3வால் ஆசமனம் கெர்னொ.
ஜைனொ ஹாது சூளும் தீர்து2 க2ல்லிகின் ஆசமனம் கெர்னொ
ஓம் அச்யுதாய நம: | ஓம் அநந்தாய நம: | ஓம் கோ3விந்தா3ய நம: | மெனி மென்தி தீர்து2 பீலுனொ
கேஶவா, நாராயணா - ஹகுண்டொ ஹால் ஜைனொ, தை3ரொ க3வ்லாக் தெ4ர்னொ
மாத3வா, கோ3விந்தா3 - முத்3தி3 அங்கி3லி ஹால் ஜைனொ, தை3ரொ தொ3ளாக் தெ4ர்னொ
விஷ்ணு, மது4ஸூத3னா - தர்ஜினி ஹால் ஜைனொ, தை3ரொ நாகு3க் தெ4ர்னொ
த்ரிவிக்ரமா, வாமனா - கில்லங்கி3லி ஹால் ஜைனொ, தை3ரொ கானு கொனாக் தெ4ர்னொ
ஶ்ரீத4ரா, ஹ்ருஷீகேஶா - ம்ஹத்3தி3 அங்கி3லி ஹால் ஜைனொ, தை3ரொ கா2ந்து3க் தெ4ர்னொ
பத்மநாபா4, தா3மோத4ரா - அஸ்கி அங்கி3லின் ஹால் பொ4ம்பி3க், தொ3ஸ்காக் உன்சொ தெ4ர்னொ

* * * எகொ3 ஸெரொ கா3யத்ரி ஜபம் ஸம்பூர்ணு ஹொய்யொ !!* * *