துமி மொகொ3 காய்தி3 இவர் களடு3னொ மெனதி3, இன்ஃபோ அட் சௌராஷ்ட்ராடிக்க்ஷனரி டாட் காம் மெனத்தெ மெயில் ஐடிக் த4ட்3டு3வொ !